Regionen på besök i Bryssel för samtal om infrastruktur

Företrädare för politiken, industrin och akademi från Norrbotten och Västerbotten besökte Bryssel den 26 april för samtal om pågående arbete i regionen och i EU:s institutioner vad gäller utveckling av transportpolitiken samt finansieringslösningar för infrastrukturinvesteringar.

Niklas Sirén (V), Kiruna kommun, Niklas Nordström (S), Luleå kommun, Lorents Burman (S), Skellefteå kommun, Johan Söderling (S), Vännäs kommun samt Hannah Öhman, SmurfitKappa och Uday Kumar, Järnvägstekniskt centrum vid LTU, besökte Bryssel under en heldag den 26 april för att med företrädare för EU:s institutioner diskutera för regionen viktiga tillväxtfrågor. 

EP

Gruppfoto utanför Europaparlamentet - från vänster Niklas Nordström, Mona Mansour, Mårten Edberg, Niklas Sirén, Hanna Öhman, Johan Söderling, Uday Kumar och Lorents Burman

Delegationen träffade Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) samt tjänstemän på DG MOVE och ledamöter i Europaparlamentet Marita Ulvskog (Sysselsättningsutskottet), Jens Nilsson (Transportutskottet) och Jytte Guteland (Miljöustkottet). 

NS

Möte på North Sweden med Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed

Diskussionerna kretsade kring dels pågående och planerade aktiviteter i regionen bl a på de prioriterade sträckorna Northern Axis och Malmbanan samt på nord-sydliga stråken NBB och hela den Botniska korridoren och vid Luleå hamn och Midway Alignment Umeå-Vasa, och dels aktuella frågor vid EU:s institutioner vad gäller utveckling av transportpolitiken och ScanMed-korridoren i kommande programperiod samt nya sätt att finansiera infrastrukturinvesteringar. 

I synnerhet fördes diskussioner kring en förlängning av ScanMed-korridoren längst norrlandskusten och vidare över Malmbanan till Narvik och över Haparandabanan till svensk-finska gränsen. 

ScanMed

Karta - förlängning av ScanMed och North Sea-Baltic till norra Skandinavien

Gruppen samtalade vidare om innovationer och demonstrationsmiljöer i regionen inom järnvägsteknik samt industrins behov av välfungerande och tillförlitlig infrastruktur och effektiva logistiklösningar. 

Deltagare lyfte fram de analyser och studier som genomförts och nyligen presenterats och som pekar ut infrastruktursatsningar som avgörande för tillväxtskapande. Det avser exempelvis arbetet med Norrbottens arktiska plattform samt den process om utveckling av en EU-politik för Arktis som bedrivs av EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och NSPA-regionerna. North Sweden presenterade likaså huvuddragen i OECD-studien för NSPA som presenterades tidigare i år i Bryssel. 

Fastän huvudfokus i mångt och mycket centrerade kring transportinfrastruktur fördes samtal även om andra frågor såsom miljö/energi och klimat, arbetsrätt, forskning och innovation samt tillståndet i unionen och EU:s framtid.

In English

/Mona Mansour

26 Apr 2017 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information