EU:s budgetförslag för CEF-förordningen

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen förslaget till ny långtidsbudget för tidperioden 2021-2027. För CEF-förordningen för ett sammanlänkat Europa föreslås en budget på totalt 42,3 miljarder EUR.

EU-kommissionen understryker fortsatt vikt av investeringar på infrastrukturen längst gränsövergångar för CEF-förordningen för ett sammanlänkat Europa. EU-mervärdet är ett nyckelkriterium. Kommissionen föreslår en reformerad CEF och fortsatta investeringar i transeuropeiska nätverk för transporter, digitalisering och energi och bättre utnyttjande av synergierna mellan dessa till exempel genom att utveckla infrastruktur för alternativa bränslen eller hållbara och smarta nät i linje med målsättningarna i den digitala inre marknaden och energiunionen.

CEF transport

EU-kommissionens budgetförslag för CEF-Transport 

EU-kommissionen föreslår en ökad budget för CEF till 42,3 miljarder EUR från dagens 33,3 miljarder EUR. CEF-transport föreslås få en budget på 30,6 miljarder EUR varav 12,8 miljarder för den allmänna delen vilket är en minskning från nuvarande budget som ligger på 14,9 miljarder EUR. I likhet med nuvarande programperiod föreslår kommissionen att 11,3 miljarder EUR överförs till CEF-transport från sammanhållningsfonden och öronmärks sammanhållningsländera. Vidare föreslår kommissionen att CEF-transport förstärks med 6,5 miljarder EUR för att anpassa strategisk infrastruktur till militär mobilitet. Militär mobilitet är ett nytt initiativ för samarbete i en Försvarsunion som presenterats av EU-kommissionen den 28 mars. 

20180503BudgetjämförelseMona

CEF-budget 2021-2027 (och för jämförelse 2014-2020)

Fokus i CEF-transport kommer fortsatt vara på att fullborda uppsatta mål för det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för alla transportslag dels i det strategiska stomätet senast 2030 och dels i nätets mer omfattande lager d.v.s. det övergripande nätet fram till 2050. CEF kommer också stödja implementering av europeiska trafikledningssystem för lufttransporter och järnvägar. Alltsammans i syfte att uppnå målsättningarna för en sammanlänkad, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet i EU.

För att minska koldioxidutsläppen föreslås fortsatta satsningar på utbyggnad av laddningsinfrastruktur och för alternativa bränslen eller prioritering av miljövänliga transportsätt. För CEF-Energi är fokus på att slutföra prioriterade delar av energinät som är väsentliga för den inre marknaden. Det inbegriper också att leverera smarta och digitaliserade energinät för att uppnå målen om sammankoppling och för att förbättra försörjningstryggheten.

EU-kommissionen öppnar i övrigt upp i förslaget om långtidsbudgeten för större flexibilitet vad det gäller att överföra medel mellan olika EU-program. 

EU-kommissionen presenterar förslaget om nya CEF-förordningen den 6 juni.

InvestEU 

Medel kommer tilldelas transportområdet enligt EU-kommissionens förslag även genom andra relaterade portföljer t.ex. FoU-finansiering via Horizon Europe och innovativa finansiella instrument genom InvestEU.

InvestEU bygger på Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI för att katalysera privat kapital. EU-kommissionen föreslår att InvestEU inrättas som en ny och helt integrerad investeringsfond som tilldelas 15,2 miljarder EUR för att mobilisera privat kapital för ”mycket nödvändiga investeringar”. InvestEU kommer att samla alla finansiella instrument som idag hanteras direkt av EU-kommissionen i en enda, strömlinjeformad struktur. Enligt EU-kommissionen medför detta nya tillvägagångssätt till att minska överlappningar, förenkla tillgång till finansiering och även till att minska administrativa bördan. EU:s budget på 15,2 miljarder EUR i InvestEU förväntas enligt EU-kommissionens förslag mobilisera mer än 650 miljarder EUR till ytterligare investeringar tvärsektoriellt i EU. 

/Mona Mansour

03 Maj 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information