Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 

EU-kommissionens färdplaner syftar till att informera medborgare och aktörer angående EU-kommissionens arbete för att de sedan ska kunna bidra med feedback och delta i de program och samråd EU-kommissionen presenterar. Främst ska färdplanerna bidra med åsikter kring hur EU-kommissionen förstår ämnesområdena, samt hur formuleringar kan förbättras och varför dessa bör förbättras/ändras.

 

EU:s Bioekonomiska strategi som antogs den 13 februari 2012 har till syfte att beröra produktion av biologiska resurser och dess förädling till användbara produkter samt bio-energi. Strategin syftar till att sammanfoga redan existerande policys på området för att bidra med spetskompetens på området som en är en viktig del av EU:s ekonomi men också ett område som kan förändras kompetensmässigt väldigt snabbt.

 

Exempel på områden som strategin siktat på att bidra med lösningar på är bland annat: livsmedel till växande befolkning, omdömeslös användning av naturresurser, negativ miljöpåverkan och global uppvärmning.

 

Feedbackperioden för strategins nya färdplan är öppen för allmänheten fram till den 20:e mars. 

 

Kallelsen till färdplanen för uppdateringen av bioekonomistrategi finner ni här: 

 

Utkastet för färdplanens formulering finner ni här: 

 

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu


/Andreas Andersson Kurdve

 

12 Mar 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information