Seminarium Finskt-svenskt samarbete i Norr

Måndag den 16 april bjöd Luleå kommun i samarbete med Uleåborg och Finlands ambassad i Stockholm in till ett seminarium om ”Finskt-svenskt samarbete i Norr” på Finlands ambassad i Stockholm. 

Mikael Antell, Chargé d´affaires, Finlands Ambassad hälsade välkommen och höll öppningsanförande. Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i Helsingfors, höll avslutande ord. 

Nyckelpersoner från politik och akademi medverkade i samtal om bakgrund till vad är gjort, vad som pågår och var förbättringar kan göras.

Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande Luleå kommun modererade seminariet och sade i sitt inledningsanförande om samarbete i Norr - För Luleå är relationen med Finland djupt förankrad i den gemensamma vardagen. Var femte Luleåbo har finska rötter och bär stolt vår gemensamma historia. Luleå är också förvaltningsområde för finska språket, men även för meänkieli och samiskan. Idag handlar det om att gemensamt säkra jobb och tillväxt i norra Europa. Vad gäller hållbar regional utveckling är det främst regionerna i det arktiska Europa som har förutsättningar att förverkliga EU:s politik. För innovation och tillväxt krävs fortsatt stöd för regional utveckling i de glesbefolkade områdena i norra Sverige och norra Finland. Niklas pekade särskilt på vikten av väl fungerande gods- och persontransporter som kräver ett sammanhängande hållbart transportsystem. Med förbättringar främst inom väg- och järnvägsnät, men också inom sjöfart och flyg. Nya fiberkablar på havsbotten från Europa till Asien och Nordamerika förväntas sänka tidsfördröjningen avsevärt, vilket skapar fler affärsmöjligheter i takt med att marknadens efterfrågan på överföringskapacitet ökar. 

Niklasbeskärd

Niklas Nordström håller anförande om samarbete i Norr

- EU:s politik för Arktis börjar bära frukt, sade Harri Mäki-Reinikka, Ambassadör, Generalsekreterare för Finlands delegation för arktiska frågor. EU-kommissionen och EU:s Utrikestjänst EEAS presenterade EU-meddelandet ”En integrerad EU-politik för Arktis” på våren 2016. Det följdes av ett samråd under samordning av EU-kommissionen för inhämtning av underlag om prioriterade investeringar i Arktis från nationell nivå, berörda regioner och ursprungsbefolkningen i Arktis. Resultaten sammanställdes i en slutrapport som presenterades till kommissionär Vella i februari 2018. Årliga Arktiska fora för att utveckla EU:s arktiska politik kommer att hållas framöver.

Helka-Liisa Hentilä, prorektor, Uleåborgs universitet och Birgitta Bergwall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet berättade om universitetssamarbete som tillväxtmotor. Juha Ala-Mursula vd på Business Oulu berättade om gränsöverskridande samarbete inom Bottenviksbågen och Tero Vauraste AEC ordförande på Arctic Oy om hur Arctic Economic Council kan bidra till samarbetet.

Monabeskärd

Mona Mansour pratar EU-transportpolitik 

Mona Mansour Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office talade om EU transportpolitik med bäring på norra Sverige och norra Finland och lyfte särskilt fram pågående processer för revidering av EU:s långtidsbudget och TEN-T/CEF-förordningen för ett sammanlänkat Europa och vikten av samarbete inom och mellan regionerna och i Bryssel för politikutveckling på EU-nivån utifrån de nordliga områdenas förutsättningar och ytterst för att få till stånd medfinansiering av prioriterade satsningar på infrastrukturen för intelligenta vägar, järnvägar och datakabel mellan Europa och Asien.

/Mona Mansour

24 Apr 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information