Versini i Luleå

Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden European Office för diskussioner med nyckelpersoner från regionala myndigheter och industrin om behov och möjligheter som finns för att genomföra prioriterade infrastrukturprojekt och för att utveckla transportsystemet i våra Arktiska regioner kopplat till EU:s framtida transportpolitik.

Transportpolitiken är alltjämt en högprioriterad fråga och inte minst nu under pågående förhandlingar och stundande beslut i Bryssel om CEF-förordningen som ska gälla för tidperioden 2021-2027, samt förestående revidering av TEN-T under 2021/2022. När Frederic Versini besökte Luleå den 7-8 november i samband med Logistikdag Norr 2018 mobiliserade norra Sverige nyckelpersoner från regionala myndigheter och industrin, också med medverkan från aktörer från norra Norge och norra Finland, för samtal med EU-kommissionen. 

Det tvådagarslånga besöket inleddes med ett middagsmöte och möjlighet för längre utläggningar med en delegation bestående av med Anders Öberg och Nils-Olov Lindfors på Region Norrbotten, Claes Nordmark och Anders Josefsson för Norrbottens Kommuner, samt företrädare för Narviks hamn, Kuovola terminal, Logistikrådet och Norrbottens Handelskammare.

,frederic versini_460x345_redigerad-2

Frederic Versini, vice enhetschef för transeuropeiska näten på EU-kommissionen DG MOVE

Den 8 november medverkade Versini på förmiddagspasset av Logistikdag Norr 2018. Han talade på temat "Towards 2030: delivering the Trans-European Network. What perspective for the Arctic Region?". Övriga medverkande på sessionen var Per Bondemark, ordförande Näringslivets transportråd, SSAB som gav en "Återblick - vad har hänt sedan Logistikdag Norr 2017" och Robert Granström ordförande Swedish Proving Ground Association, som berättade om "Framtidens elvägar och elektromobilitet".

Diskussionerna med Versini fortsatte på separata möten med regionala myndigheter med företrädare för Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå hamn, och med med företrädare för den tunga råvarubaserade industrin i Norrbottens Logistikråd och Norrbottens Handelskammare. CEF-förslaget och revidering av TEN-T kopplat till behov i regionen på medellång och lång sikt var i fokus. Connecting Europe Facility CEF är EU:s finansieringsinstrument för genomförande och utveckling av EU:s transportpolitik för de transeuropeiska näten inom områdena transport, energi och digital och regleras genom en förordning. EU-kommissionen presenterade den 6 juni förslaget om en ny CEF-förordning som ska gälla för programperiod 2021-2027. 

EU-kommissionen föreslår en förlängning av korridornätet motsvarande upp till 15% av befintligt korridornät vilket är även kopplad till storleken på budgeten som föreslås för CEF. På basis av detta har EU-kommissionen inte kunnat tillgodose alla förfrågningar om förlängning inklusive uppgradering av hamnar till cross-border som inkommit från medlemsländerna. För Sverige har EU-kommissionen valt att inkludera en förlängning av korridornätet till norra Sverige och vidare till Narvik i Norge och till Uleåborg i Finland vilket är en stor framgång för våra Arktiska regioner i norr.

,versini 1 mindre_redigerad-1

Frederic Versini om förlängning av korridornätet

Vad gäller militärmobilitet som avser förstärkning av infrastrukturen på det övergripande nätet för truppförflyttningar mm berättade Versini att förhandlingarna pågår i Bryssel med att fastställa slutlig utformning. När det kommer till CEF-förordningens bilaga III som listar ett antal infrastrukturprojekt vid gränsövergångar som för-identifierade projekt dvs Fehmarn Belt, Brenner Base och Rail Baltica, påpekade Versini att listan illustrerar pågående större projekt vid gränsövergångar och innebär inte en automatisk koppling till finansiering. Sverige har lämnat in ett kompletteringsförlag om att inkludera isbrytning i Östersjön, en viktig infrastruktur för norra Sverige och den arktiska regionen.

gruppfoto möte med politiken_redigerad mindre

Möte med regionala myndigheter - Claes Nordmark (Norrbottens Kommuner), Glenn Berggård (Region Norrbotten), Frédéric Versini (EU-kommissionen), Andreas Lind (Länsstyrelsen i Norrbotten), Henrik Vuorinen (Luleå hamn), Anders Josefsson (Norrbottens Kommuner) och Anders Öberg (Region Norrbotten)

möte med industrin redigerad mindre

Möte med Logistikrådet - Markus Petäjäniemi (LKAB), Per Bondemark (SSAB), Johan Lundbäck (Stenvalls), Jan Johansson (Scania Ferruform), Lars Wallgren (Lindbäcks), Benjamin Blomquist (Älvsbyhus), Robert Forsberg (Norrbottens Handelskammare)

Norra Sveriges arbete för utveckling av en TEN-T story lyftes fram. Det handlar om identifiering av behov i transportsystemet i våra arktiska regioner post 2030 inom ramen för revidering av TEN-T förordningen 2021/2022. Ett viktigt inslag i denna process är bl a pågående uppdatering av Barents Joint Transport Plan som initierats av det svenska ordförandeskapet för BEATA. Arbetet inom BEATA sker i nära samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten, Trafikverket och Näringsdepartementet och med deltagande av Region Norrbotten och Region Västerbotten. Versini pekade på att TEN-T revideringen kommer innebära en justering av nätverket med nödvändiga anslutningar där tillräckliga argument finns. I mötet med industrin uppmärksammades behov och utvecklingspotentialer. Godsvolymerna ökar men det finns fortfarande många barriärer inom såväl regelverk som fysisk infrastruktur. Det finns behov av att utveckla nya järnvägsstråk bl a Barentskorridoren mellan Kolari i Finland via Pajala i Sverige och vidare till Svappavaara och Malmbanan, dubbelspår på Malmbanan och förbättringar på nordsydliga stråk. Andra barriärer är otillräckligt harmoniserade förfaranden vid gränsövergångar, tekniska standarder, bestämmelser om bullerbekämpning mm. Vikten av att industrin ges möjlighet att ingå i korridorforum för att bidra med idéer om hur infrastrukturen kan förbättras belystes särskilt av delegationen.

,viscariamindre_redigerad-1

Ombord isbrytaren Viscaria i Luleå hamn. På bild: Mona Mansour (North Sweden European Office), Anders Josefsson (Norrbottens Kommuner), Henrik Vuorinen (Luleå hamn) och Frédéric Versini (EU-kommissionen)

Besöket avslutades med ett besök i Luleå hamn och en tur ombord isbrytaren Viscaria över hamnområdet och pågående förberedelser för projektet Malmporten som bl a innebär muddring av farleden i Luleå hamn, och diskussioner om möjligheter för medfinansieringslösningar från CEF. 

Versini besökte Luleå i samband med Logistikdag Norr 2018 som anordnas årligen av Handelskammaren Norrbotten i nära samarbete med Norrbottens logistikråd. Logistikdag Norr inleddes den 7 november med ett seminarium om Silkenvägen. Versini medverkade den 8 november på förmiddagens session av Logistikdag och hade även möjlighet att besöka utställningsmontrarna i anslutning till Logistikdag Norr för utbyten med en rad projektutställare från bl a Norrbotniabanan, Mittstråket och Göteborgs hamn. 

North Sweden European Office planerade programmet för Versinis besök i nära samarbete med Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten, Norrbottens Handelskammare, Luleå hamn och Länsstyrelsen i Norrbotten.

För mer läsning:

Presentation: Frédéric Versini "Towards 2030 : delivering the Trans-European Network. What perspective for the Arctic Region?"

North Swedens arbete inom området Transportpolitik

In English

/Mona Mansour

21 Nov 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information