Barentsministermöte i Umeå

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in sina ministerkollegor från Norge, Finland och Ryssland till transportministermöte inom ramen för Barents Euro-Arctic Council BEAC den 11-12 september i Umeå.

Behovet av samarbete inom transportfrågor mellan länderna i Barentsregionen lyftes upp vid en paneuropeisk transportkonferens i Helsingfors år 1997 varefter Barentsregionen kom att föras in i EU:s transportsamarbete som ett eget transportområde. En styrkommitté för Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA) etablerades av transportministrarna från Finland, Norge, Ryssland och Sverige samt representanter från Europeiska kommissionen år 1998. BEATA syftar till att stärka samarbetet för ett hållbart transportsystem i Barentsregionen inom alla transportslag längs gränsövergångar inklusive tullsamarbete. Ordförandeskapet i BEAC är roterande och ordförandeskapet innehas av Sverige under åren 2017-2019.

Foto: Transportministermöte inom ramen för Barents Euro-Arctic Council BEAC den 11-12 september i Umeå

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in sina ministerkollegor från Norge, Finland och Ryssland till transportministermöte inom ramen för Barents Euro-Arctic Council BEAC den 11-12 september i Umeå. På ministermötet som avslutade Sveriges ordförandeskap för BEATA antog transportministrarna en gemensam deklaration om hållbara transporter i Barentsregionen samt berättade om prioriteringar och ambitioner för respektive regerings transportpolitik med fokus på regionen. Barents Joint Transport Plan (BJTP), som uppdaterats av det svenska ordförandeskapet, publicerades i samband med ministermötet den 12 september. BJTP är en pågående process alltjämt föremål för revision för fortlöpande dialog och fördjupade studier bland Barentsintressenterna. Norge som övertar ordförandeskapet för BEAC redogjorde för sina prioriteringar kommande två åren: health, people to people och knowledge.

Ett studiebesök anordnades för delegationen ut till Umeå hamn. Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun berättade om infrastrukturinvesteringarna som sjösatts för att få till stånd en hållbar maritim förbindelse över Kvarken: 140 miljoner euro för hamninfrastruktur och 50% av 140 miljoner euro för en ny innovativ färja.

BEAC-ministermötet inleddes den 11 september med en middag hos landshövding Magdalena Andersson på residenset i Umeå med anledning av att Västerbotten övertar ordförandeskapet för det regionala Barentssamarbete 2020-2022.

BEAC-mötet anordnades av Infrastrukturdepartementet och Länsstyrelsen i Västerbotten. En delegation på närmare 40 personer från Norge, Finland, Sverige och Ryssland deltog på BEAC. Från North Sweden European Office deltog Mona Mansour.

Läs mer om ministermötet samt om Ministerdeklarationen och BJTP här

/Mona Mansour

17 Sep 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information