EU-kommissionen ser över statsstödsregler med ett fokus på förnybara bränslen

Vid Europaparlamentets utskottsmöte för industrifrågor presenterade EU-kommissionen tankar om de konkurrensregler som idag förbjuder statligt stöd till privata aktörer. Kommissionen ser nu över reglerna och möjligheten finns att undantag införs i syfte att stimulera tillväxten av grön energi i unionen.

EU:s statsstödsregler har funnits länge och är inskrivna i unionens fördrag. Tanken är att begränsa statligt stöd till privata aktörer för att gynna en sund konkurrens på den inre marknaden. Genom lagstiftning och beslut finns det många undantag som gör att statligt stöd i viss utsträckning kan ges till vissa sektorer eller regioner.

Enligt EU-kommissionen är energi och bränslemarknaden särskilt svår marknad för sund konkurrens, samtidigt ger statsstödsreglerna en god möjlighet att användas på ett sätt som stimulerar användning av förnybara bränslen. EU-kommissionens talesperson visade på att det redan nu finns 21 stycken särskilda undantag för förnybara bränslen i stadsstödsregelverket vilket har resulterat i en lägre slutkostnad för konsumenterna. Då nära hälften av allt statsstöd som betalas ut inom unionen berör energimarknaden, har EU-kommissionen nu satt som prioritet att statsstödsreglerna utöver sund konkurrens även ska bidra till en fossilfri energiunion.

En översyn av regelverket

Senaste gången en systematisk översyn av statsstödsreglerna skedde var mellan 2012-2014. De regelverk som infördes då är tänkta att gälla till 2020. EU-kommissionen har därför inlett en översyn av hur statsstödsreglerna fungerar och vad som kan behöva ändras i framtiden. Översynen inleddes under våren och sommaren 2019 med ”Public consultations”. I slutet av året kommer även forskningsstudier av vissa områden av stadsstödsregelverket som ”Regionalstöd” att presenteras.

EU-kommissionen uppger att den initiala feedbacken ser bra ut men att det kan behövas vissa tekniska ändringar i regelverket. Under början av 2020 kommer en summering och utvärdering av alla resultat ske varpå EU-kommissionen kommer att besluta om att göra större ändringar genom lagstiftning eller mindre tekniska ändringar genom beslut.

Redan nu har EU-kommissionen identifierat en förbättringspotential för statsstödsreglerna gällande förnybara bränslen. EU-kommissionens talesperson förde fram att vätgas bör inkluderas i ett statsstödsregelverk samt att ökade möjligheter att investera i lagring av koldioxid bör finnas.

Intresset för förnybara bränslen är stort i de norra regionerna genom satsningar i offentlig regi och privat regi. Green Highway är ett samarbete mellan 46 offentliga aktörer för att etablera en grön transportsträcka mellan Sundsvall och Trondheim. Projektet kretsar bland annat kring att öka möjligheterna för fordonstrafik längst med korridoren att använda sig av förnybara bränslen genom laddstationer för elbilar men också biogas och biodiesel.

Företaget SunPine i Piteå ägs gemensamt av skogsbolag och bränslesektor och är idag världsledande inom tillverkning av biodiesel. Biodrivmedlen tillverkas från tallolja en restprodukt från skogsbruket och kan idag användas som fordonsdiesel, eldningsolja eller utgöra basen i andra produkter.

En översyn och effektivisering av statsstödsreglerna i energi och bränslesektorn har potential att i framtiden underlätta för dessa typer av projekt och därmed bidra till en grön tillväxt i norra Sverige.

Läs mer om översynen av stadsstödsregelverket här 

Läs mer om projektet Green Highway här

Läs mer om projektet SunPine här

/Oskar Helsing

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information