EU-parlamentet och ministerrådet överens om att införskaffa EU:s första Digitala Europaprogram

EU-parlamentet och Ministerrådet kom den 14 februari fram till en preliminär politisk överenskommelse om det första Digitala Europaprogrammet, som kommer vara en del av EU:s programperiod för 2021–2027.

Förslaget till Digitala Europaprogrammet lades fram av EU-kommissionen för första gången i juni 2018. Syftet med programmet är att bygga upp och säkra en gemensam digital inre marknad för EU. Avkastningen från fungerande digital inre marknad, utan restriktioner och med pålitlig säkerhet skulle enligt förslagstexten kunna öka EU:s bruttonationalprodukt med så mycket som 415 miljarder euro per år. Överenskommelsen ger 9,2 miljarder euro fördelat över 5 olika områden.

- 2,7 miljarder euro till högpresterande datorer och databehandling.
- 2,5 miljarder euro till artificiell intelligens (AI).
- 2 miljarder euro till cybersäkerhet.
- 700 miljoner euro till digital kunskap
- 1,3 miljarder euro ska främja en vid användning av digital teknologi över marknaden och europeiska samhället.

Varför ett nytt program?

Det nya programmet ska samla de olika finansieringsmöjligheterna som funnits för digital utveckling som varit utspritt under flera olika EU-finansierade program, till ett enda.

EU-kommissionen, EU-parlamentet, Ministerrådet och Europeiska Rådet har redan tidigare ställt sig bakom idén att utveckla den digitala inre marknaden, men överenskommelsen från den 14:e februari säkerställer alltså att EU nu ska införa sitt första sammansatta digitala program.

Hur kommer den framtida EU-budgeten utöver detta att påverka det digitala området?

EU:s nästkommande budgetperiod kommer medföra skillnader för det digitala området då en digital omvandling inom många sektorer är oundvikligt. Inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) behövs en utvecklad digital infrastruktur vilket inkluderar utbyggnad av bredband. Europeiska utvecklingsfonden (ERUF) kommer att stötta en digital omvandling av ekonomin på regional nivå i syfte att förse medborgare med hållbar transport, smarta energinät, smarta städer och snabba bredband. Horisontprogrammet kommer tillsammans med det digitala Europaprogrammet att se till att det finns synergier inom områden som artificiell intelligens, robotteknik, högpresterande data och stora mängder data. Inom ramen för InvestEU-fonden kommer digitala investeringar vara möjliga och den nya Europeiska socialfonden+ kommer genom olika möjligheter tillhandahålla kunskap till medborgare inom ramen för den digitala utvecklingen.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida. 
Läs North Swedens tidigare artikel om Digitala Europa, där det bland annat går att läsa vad finansiering inom de olika områdena kommer gå till, samt Digital Innovation Hubs.

/Clara Lundén

08 Mar 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information