European Research and Innovation Days

Mellan den 24-26 september anordnades ”European Research and Innovation Days” i Bryssel med syfte att diskutera de strategiska prioriteringarna för det nya forskning- och innovationsprogrammet Horizon Europe som börjar gälla 2021. North Sweden fanns på plats och bevakade de ämnen som är intressanta för Norra Sveriges innovationskraft och möjligheter att använda forskningsmedel till förmån för regional utveckling.

Hållbar tillväxt 

Ett återkommande tema under forsknings- och innovationsdagarna var lösningar för hållbar tillväxt. Deltagarna understrykte betydelsen av att Europa tar ledningen och använder sin kreativitet för att nå lösningar inom hållbar tillväxt. Europa bör skapa hållbara lösningar och säljbara produkter och tjänster som kan delas med resten av världen. Under evenemanget enades deltagarna om att strukturen och prioriteringarna för Horizon Europe är väl definierade för att stödja denna ambition.  

Ett annat tema som diskuterades flitigt under konferensen var FoI-politikens koppling till andra fonder och program samt bidrag till EU:s övergripande politiska prioriteringar. EU:s institutioner har uttryckt höga ambitioner för forskningssamhällets aktörer att samverka kring dessa frågor och arbetar nu för att hantera de utmaningar som det innebär. Här är Europas regioner viktiga aktörer som mottagare av medlen från sammanhållningspolitiken som utgör en stor del av EU:s budget.  

Processen framåt 

Dessa och andra viktiga punkter, tillsammans med mer än 6000 svar från Horizon Europes online-samrådskonsultation, kommer att användas i planeringen av programmet. Denna process, särskilt inriktad på Horizon Europas andra pelare, "Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft". Det kommer att leda till en "Horizon Europe Strategic Plan (2021-2024)" som är ett nytt inslag och kommer att utgöra ett nytt lager i implementeringen av programmet mellan lagstiftningen och arbetsprogrammen (Work programs). Planen ska göra det möjligt att strategiskt koppla FoI-politiken till övriga policyområden. Den kommer att identifiera viktiga politiska drivkrafter, strategiska politiska prioriteringar och riktade effekter som ska uppnås samt identifiera uppdrag och europeiska partnerskap. Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation uttryckte sig mycket positivt till det stora deltagandet under konferensen. Moedas kommenterade att det har varit inspirerande att se allt engagemang och menade att alla bidrag som kommit in är ovärderliga för att säkerställa Horizon Europes framgång. 

Planeringen Horisont Europe  

Europaparlamentet och ministerrådet enades i april 2019 om utformningen av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe som ska gälla under nästa programperiod 2021-2027. Horizon Europe är efterträdaren till det nuvarande forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Dessa fleråriga ramprogram är EU:s främsta finansieringsinstrument för forskning och innovation i Europa. Som en del av EU-kommissionens strategiska planering av programmet anordnades ”European Research and Innovation Days” för inspel på de strategiska prioriteringarna för de första fyra åren av programmet.  

Många intressanta ämnen diskuterades under konferensen och sessioner med forskare, industriledare och tjänstemän gick att följa på plats och på webben. För att ta del av programmet eller se videoinspelningar av sessionerna i efterhandklicka här.

01 Okt 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information