Förändrade förutsättningar för regionalpolitiken under kommande programperiod

North Sweden har tillsammans med andra svenska regionkontor tagit fram en rapport som sammanfattar de största väntade förändringarna för regionalt innovationsarbete under kommande budgetperiod.

De svenska regionkontoren har i en gemensam ansats tagit fram en rapport som sammanfattar de största föreslagna förändringarna för regionalt innovationsarbete i kommande budgetperiod 2021-2027. I den pågående budgetförhandlingen är regionalpolitiken såväl som forsknings- och innovationsfinansieringen i Horison Europe (tidigare 2020) under översyn vilket kommer att påverka hela det regionala innovationssystemet; regioner, lokala myndigheter, företag och forskningsaktörer.

Rapporten ger en överblick över de största förändringarna baserat på EU-kommissionens förslag som lades fram maj och juni 2018. En genomgående förändring som beskrivs i rapporten är ökad betydelse och fokus på regionernas arbete med smart specialisering. Konceptet innebär att regionen uppmanas att ta fram en strategi för utveckling av regionens styrkeområden. Den förväntade förändringen innebär t.ex. en övergång från dagens krav på ”förekomsten av en strategi” till att regionen ska kunna visa på ”god styrning” av smart specialisering för att ta del av vissa av de regionala utvecklingsmedlen.

Andra förändringar som behandlas i rapporten inkluderar starkare fokus på ”synergier mellan fonder” där finansiering från olika fonder ska kunna kombineras för att starkare bidra till EU:s mål. Samt den nya finansieringsformen för interregionala innovationsinvesteringar (kallad komponent 5) som öppnar upp för nya typer av samverkan mellan regioner.

 

Rapporten som omfattar 29 sidor och inleds med en kort sammanfattning finns fritt tillgänglig här

/Niklas Johansson

12 Mar 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information