I skuggan av FN:s klimatmöte 23 september: Regioners klimatarbete i en global kontext

Den 23 september hölls Climate Action Summit 2019, FN:s klimattoppmöte, i New York. Innan mötet hade FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanat deltagande länder att presentera konkreta och genomförbara lösningar för att minska världens utsläpp av växthusgaser. Ett gott resultat var att 30 länder utlovade klimatneutralitet till 2050. Men vilken påverkan har regioner på det globala klimatarbetet? I efterdyningarna av FN:s klimatmöte i New York belyser North Sweden hur regioner spelar en avgörande roll för det internationella klimatarbetet.

Vid FN:s klimatmöte presenterade ett flertal länder nya ambitioner. Exempelvis rapporterade 66 länder att de ska öka sina ambitioner för att kunna nå Parisavtalets klimatmål. 30 länder utlovade klimatneutralitet till 2050. EU-medlemsstaterna Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Sverige meddelade att de stödjer en uppdatering av EU:s klimatmål för år 2030. 

Du kan läsa mer om vad som sades under FN:s klimatmöte här. 

På mötet fanns även industriledare på plats för att presentera sina lösningar för minskade utsläpp av miljöfarliga växthusgaser. En av få företrädare för tunga industrier och stålindustrins enda representant var Martin Lindqvist, vd för SSAB, som presenterade HYBRIT, pilotprojektet som istället för koks och kol använder vätgas för att göra stål. Metoden gör att restprodukten blir vatten istället för koldioxid. Testanläggningen är just nu under uppbyggnad i Luleå och förväntas stå färdig under 2020.  

Utöver världsledare, industriledare, organisationer och forskare deltog även regioner. Men vilken roll spelar EU:s regioner i klimatomställningen? I skuggan av diskussionerna i FN:s högkvarter om de globala klimatmålen pågår ett samlat europeiskt policyarbete där nätverk av regioner arbetar för att förhindra klimatförändringar. Detta arbete lyftes fram av Europeiska regionkommittén både under och efter mötet i New York.

Regioners roll i arbetet emot klimatförändringar 

Europeiska regionkommittén var på plats vid FN:s klimatmöte för att belysa regioners och städers roll i arbetet mot klimatförändringar. Förste vice presidenten Markku Markkula tryckte bland annat på vikten av att konkretisera lokala och regionala myndigheters roll inom Parisavtalet, något som Regionkommittén tidigare presenterat i en position inför FN:s senaste klimatkonferens, COP24 i Katowice. Positionen handlar kortfattat om flernivåstyrets viktiga ställning inom klimatpolitiken genom bland annat en sammanställning av lokalt och regionalt fastställda bidrag inom ramen för de nationellt fastställda bidragen.  

Läs Regionkommitténs position här.

Läs North Swedens tidigare nyhet om klimatkonferensen i Katowice. 

Borgmästaravtalet spelar en viktig roll för Parisavtalets målsättningar 

I kölvattnet av klimattoppmötet kommenterade även europeiska Regionkommitténs president Karl-Heinz Lambertz mötets resultat. I ett pressmeddelande skriver Regionkommittén att upp till 80% av världens energiförbrukning sker i städer och att siffran är liknande för utsläpp av växthusgaser. Därtill bor hälften av världens befolkning i städer och siffran beräknas stiga till 70% år 2050. Samtidigt menar Lambertz att eftersom lokala myndigheter står för mer än 70 procent av insatserna för att begränsa klimatförändringarna, är inkorporerandet av lokala och regionala aktörer i globala klimatsammanhang avgörande för att nå Parisavtalets målsättningar. En av de funktioner som kan hjälpa till att främja klimatarbetets lokala och regionala bidrag är enligt regionkommittén borgmästaravtalet. 

Borgmästaravtalet, eller Covenant of Mayors på engelska, etablerades 2008 i Europa men har sedan 2014 också inkluderats i det globala avtalet Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, introducerat under FN:s klimattoppmöte 2014 av förre generalsekreteraren Ban Ki-moon tillsammans med politikern och filantropen Michael Bloomberg. 

Borgmästaravtalet är ett avtal som stöds av över 9500 städer som åtagit sig att överträffa EU:s klimat- och energimål och är menat att fungera som ett strukturerat system för tekniskt och ekonomiskt stöd till lokala och regionala myndigheters gröna omställning. Avtalet innehåller exempelvis en handlingsplan för hållbar energi där klimatåtgärder är en förutsättning för tillgång till EU:s finansieringsprogram såsom Horisont Europa, City Facility och LIFE. Avtalet är även menat att främja bottom up-initiativ som EU-kommissionen initierat för städer och regioner, exempelvis “Smart Cities & Communities” och “European Green Capital”. 

Bland de städer som skrivit under avtalet finns många svenska städer i norra Sverige, däribland Umeå, Luleå, Skellefteå, Piteå, Östersund, Kiruna, Lycksele, Boden, Övertorneå, Arjeplog och Jokkmokk. Regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) har nyligen diskuterat utformningen av avtalet efter 2020. 

Läs Regionkommitténs uttalande här. 

Läs mer om diskussionerna kring Borgmästaravtalet här.

/Isak Sidestam

01 Okt 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information