Infoseminarium om utlysning inom Connecting Europe Facility Transport!

Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

I årets utlysning som omfattar en EU-budget på 100 miljoner Euro, ges prioritet till projektförslag avseende:

- Det övergripande nätet. Projekt som fokuserar på att ta bort flaskhalsar inom transportnätet och som bygger ihop transportvägar där länkar saknas, projekt som förbättrar driftkompatibilitet och framförallt projekt som främjar gränsöverskridande transportnät.

- Buller inom godstransporter: projekt som säkerställer hållbara och effektiva transportsystem på lång sikt och som även förbereder för förväntade framtida transportflöden samt projekt som möjliggör minskade koldioxidutsläpp för alla transportslag genom övergång till innovativa gröna tekniker och energieffektiva transporter som samtidigt optimerar säkerheten.

Totalt uppgår budgeten till 100 miljoner euro i varav 65 miljoner euro till gränsöverskridande järnvägsprojekt och utveckling av hamnar och 35 miljoner kommer att gå till projekt för minska buller från godstransporter.

Stödberättigade projektförslag:
Endast projektförslag som berör gränsöverskridande transportprojekt på TEN-T:s övergripande nätverk.

Ansökan:
Projektansökningar måste skickas elektroniskt i TENtec, komma in i tid, vara kompletta vid inlämning, skrivas under av ansökande samt ha godkännande av staten i det land förslaget gäller. Varje ansökan som kommer in kommer att granskas av ett expertteam som sedan i samförstånd väljer ut 2019 års projekt.

Ansökningarna kommer att utvärderas utifrån följande kriterier:
Relevans: hur väl följer förslaget den beskrivning som finns för årets utlysning
Mognad: hur mycket är förberett? Projekt som är redo att direkt påbörjas kommer värderas högre.
Effekt: Projektet måste ha en positiv effekt på EU och berörda regioner
Kvalitet: Hållbara projekt med ett långtidsperspektiv kommer att  prioriteras.

Deadline för inlämning till CEF Transport utlysning 2019 är den 24 april 2019, 17:00 svensk tid. 

Läs mer om CEF transports utlysning 2019 här.

Läs mer om projektkriterier, tillvägagångssätt och ansökan samt se en inspelning från CEF transports virtuella infodag här.

/Clara Lundén

11 Feb 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information