Masters of Digital 2019 – en konferens i digitaliseringens ära

Masters of Digital är ett årligt evenemang som arrangeras av DIGITALEUROPE som hölls den 21 februari i Bryssel. Det var en fullspäckad dag där olika aktörer presenterade och diskuterade olika digitala lösningar. En rad intressanta frågor ställdes; Hur kan EU konkurrera med Kina och USA? Hur kan digitalisering bidra till en hållbar miljö? Vilka möjligheter finns det inom e-hälsa? Dessa plus många fler ämnen diskuterades under Masters of Digital.

DIGITALEUROPE är en europeisk organisation som verkar för Europas digitala industri. Organisationen representerar över 35 000 företag och 40 nationella handelsorganisationer runtom Europa. Inför evenemanget Masters of Digital 2019 släppte organisationen ett manifest med en digital målsättning för EU att uppnå till år 2025.

”Utan digital anslutning har vi inte ett enat Europa”

Dagen inleddes med ett öppningsanförande av Cecilia Bonefeld-Dahl, Generaldirektör för DIGITALEUROPE, som betonade vikten av ett starkt digitaliserat Europa. En nödvändighet för att hålla Europa enat enligt Bonefeld-Dahl är en gemensam och välfungerande digital förbindelse.

”För varje enskilt jobb som försvinner när digital teknik tar över tillkommer tre nya jobb. Dessa jobb behövs i Europa och därför behöver vi satsa mer på digital utbildning”. Vidare är det av stor vikt att satsningar sker för att inkludera fler kvinnor i dessa digitaliserade yrken samt att innovativa digitala lösningar kan minska en stor del av koldioxidutsläppen, enligt Bonefeld-Dahl.

Bild 1
”Digitalisering är Europas framtid” - Cecilia Bonefeld-Dahl, DIGITALEUROPE.

Nästa talare var Mariya Gabriel, EU-kommissionär för digital ekonomi och samhällsfrågor som även talade om värdet av en stark europeisk digitalisering men belyste de utmaningar EU står inför i en sådan samhällsomvandling, exempelvis en ökad högerextremism, miljöutmaningar och ökade inkomstklyftor och en hård konkurrens med USA och Kina.

”EU ligger globalt efter i den digitala utvecklingsprocessen, de flesta digitala ekosystem styrs av amerikanska och kinesiska företag. Europa behöver brådskande satsa på att komma ifatt. För att uppnå detta kommer det att krävas att EU bygger upp en modern och ambitiös digitaliseringsindustri där fokus bör läggas på centrala utmaningar såsom smarta städer, miljöproblem och utbildning”, enligt Gabriel som jämförde EU med USA och Kina vilket även var ett återkommande tema under dagen. I framtiden behövs mer riktade EU-policys som främjar digital innovation för att göra europeiska företag konkurrenskraftiga.

Paneldebatt: Digitala ekosystem & digitalisering av tillverkningsindustri – ”EU behöver främja regioners styrkor och locka till sig fler storföretag”

Carsten Bermig, assistent till EU-kommissionär Elzbieta Biénkowska för den internationella marknaden, lyfte fram potentialen EU har tack vare EU-regioners styrkor som måste främjas samt att EU i framtiden bör arbeta för att underlätta samarbeten inom ramen för digitala ekosystem.

Harald Gruber, chef över den digitala avdelningen på EU:s investeringsbank, menade att anledningen till att det finns en klyfta mellan USA och Europa ur företagar- och innovationssynpunkt är att det i Europa generellt saknas digitala storföretag. EU behöver skapa finansinstrument som mobiliserar privatinvesteringar som främjar digitalisering. Att inkludera yngre människor med exempelvis mer digitala utbildningar samt att låta banker bistå offentlig service kan vara viktiga lösningar för att bryta trenden, menar Gruber.

Någon som såg ljusare på EU:s digitala marknad i förhållande till USA och Kina var Niels Hartvig från det danska företaget Umbraco, som kritiserade det amerikanska marknadssystemet som ”för oreglerat” och det kinesiska som statskontrollerad. Hartvig föredrar EU:s system som snarare bygger på en fri men reglerad marknad. ”Europa bygger på integritet och här talar man om människor, inte användare”, avslutade Hartvig.

Bild 2
Utöver de många presentationer och paneldebatter som pågick under Masters of Digital medverkade även olika aktörer med montrar i temat digitalisering.

Hur kan EU främja en hållbar miljö med digitala medel?

DIGITALEUROPE presenterade sin strävan att till år 2025:

  • Investera i en verkligt cirkulär inre marknad och påskynda utbyggnaden av digitala lösningar
  • Främja användningen av digital teknik för att skapa en hållbar utveckling
  • Satsa på att minska koldioxidutsläpp genom ökad digitalisering

På ett konkret plan betonade Christel Heydemann, VD för det franska elektronikföretaget Schneider, hur viktig digitalisering är för en mer miljöhållbar framtid. Det finns enorm potential i att energieffektivisera byggnader genom att använda digitala verktyg, menar hon. Enligt Heydemann är den största utvecklingsmöjligheten för ökad hållbarhet att satsa på att digitalisera Europas industrisektor. Stefaan Vergote, advisor på DG Clima, betonade istället den stora potentialen inom transportsektorn. DG Climas prognos är att 30-40% av EU medlemsländernas bilar kommer att vara miljövänliga el-bilar vid år 2030. För att kunna tillfredsställa den tillkommande efterfrågan på laddningsmöjligheter efterlyser han innovativa idéer och satsningar.

Digital hälsovård – är detta framtiden?

Digital hälsovård är ett hett ämne i EU som även diskuterades. DIGITALEUROPE presenterar i sitt manifest att de vill se en utökad tillgång till ett fritt flöde av öppen data för att läkare över gränser ska kunna utveckla och centrera vården mot individuella patienter. Vidare vill de underlätta för EU-medborgare att få tillgång till hälsojournaler via olika digitala plattformar, även utanför nationsgränser.

Bild 3
Ioana Gligor, European reference Networks and digital Health, DG Sante, Elena Bonfiglioli, Managing Director: Health and Life Sciences, Microsoft, Loubna Bouarfa, CEO OKRA Technologies, Ceri Thompson, DG CONNECT.    

Mer tillgång till öppen data – får inte ske i kommersiella syften

Elena Bonfiglioli, representant för företaget Microsoft, betonade vikten av att dela med sig av data för att uppnå öppen data utan kommersiella syften. ”Vi har inget digitalt starkt Europa utan digitala vårdmöjligheter” sa hon och poängterade att det centrala för att dela med sig av vårddata är att medborgarna upplever tillit inför detta, integritet är nyckeln.

Microsoft ser gärna att EU utvecklar lagstiftning som främjar kombinationen av dessa för att inte företag ska få använda den insamlade datan i kommersiella syften. Ioana Gligor, European reference Networks and digital Health, utvecklade argumentationen med betoning på tillit. Hon vill se att EU:s medlemsländer i högre utsträckning delar med sig av patientdata. Nyckeln till detta är tillit, enligt Gligor.

Därefter diskuterades Artificiell intelligens (AI) och hur detta kan förankras i vården. Loubna Bouarfa från AI-företaget OKRA Technologies beskrev läget som att det inom Europa finns etablerade företag med välutvecklad AI-teknik. Problemet som hon ser det är att det saknas tillgänglighet och infrastruktur för att implementera detta i praktiken och på grund av att det råder brist på öppen data. Likaså problematiserade Bouarfa människors syn på AI-vård som försvårande.

”När vi har kapacitet att upptäcka sjukdomar innan de brutit ut med hjälp av AI, varför oroas folk av att använda dessa moderna vårdmöjligheter? I framtiden kommer människor att titta tillbaka på oss och undra hur vi kunde vara så brutala att vi väntade med att söka vård efter att sjukdomar brutit ut”. - Loubna Bourfa, OKRA Technologies.

Bild 4
Martin Selmayer, Generalsekreterare för EU-kommissionen, avslutade dagen med hoppfulla ord om en digitaliserad framtid.

Masters of Digital 2019 var avslutningsvis ett händelsefullt evenemang med mycket innovativa idéer, prognoser om framtiden samt presentationer av en rad olika digitala möjligheter EU står inför. Att EU möter stor konkurrens från USA och Kina var ett återkommande tema under evenemanget, likaså möjligheterna och problematiken kring öppen data. Avslutningsanförandet gjorde Martin Selmayer, Generalsekreterare för EU-kommissionen:

”Digitalisering är fantastiskt, Europeiska Unionen behöver digitalisering men digitalisering behöver likaså EU. Fas 1 har vi nu uppnått, härnäst återstår fas 2. För att lyckas behöver EU:s medlemsländer arbeta tillsammans”.

Läs manifestet från DIGITALEUROPE här.

/Hannes Wigerfelt

26 Feb 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information