Öppen utlysning: Överbrygga kultur och audiovisuellt innehåll genom digitalisering med stöd om minst 150,000 euro

Kreativa Europaprogrammet har i uppgift att främja utveckling inom innovation inom kreativa och kulturella näringar och därmed främja nya businessmodeller. Denna utlysning syftar till att stärka relationen mellan kreativa och kulturella näringar med den audiovisuella sektorn och digitala teknologier för att framkalla ökade ekonomiska och sociala effekter inom ramen för kultur. Deadline är den 20 juni och projektstöd motsvarar minst 150,000 euro.

I den digitala miljön som framförallt domineras av audiovisuella medier idag påverkas kulturellt innehåll. Den digitala revolutionen som EU möter möjliggör uppbyggandet av nya och innovativa kreationer men också nya sätt att presentera kulturarv. Genom användandet av digitala modeller i produktionen av kultur och kreativa näringar kan nya uttrycksformer nås vilket möjliggör nya samarbetsformer mellan konstnärer och andra aktörer. Därtill kan kulturens kreativa potential framkalla innovationer för Europa både för samhället och industrin. 

I ljuset av detta syftar denna utlysning till att stödja projekt som premierar den audiovisuella sektorn kopplat till kultur och kreativa näringar, exempelvis kopplat till virtuella teknologier. Sektoröverskridande tillvägagångssätt och kulturarv ligger också inom ramen för projekt. Mer specifikt kommer stöd beviljas till projekt som:

-   Framkallar nya former av samverkan mellan olika kulturella och kreativa sektorer, inklusive den audiovisuella sektorn och genom användning av innovativ teknik, inklusive virtuell verklighet.

-  Främjar innovativa sektorsövergripande tillvägagångssätt och verktyg för att underlätta tillgång, distribution samt marknadsföring av kultur och kreativitet inklusive kulturarv. 

Vilken verksamhet kan ansöka om projektstöd?

Projekt som omfattar audiovisuell och ny digital teknik och som ska genomföras inom minst ett av följande områden: museer, scenkonst och/eller kulturarv. Projekten kräver minst tre partner som är etablerade i tre länder som deltar i programmet Kreativa Europa. 

Det lägsta bidraget som kan begäras per projekt är 150 000 euro, vilket ska utgöra högst 60 procent av den totala kostnaden för projektet. Projekt där det begärda beloppet är lägre än 150 000 euro kan inte få bidrag. Perioden för bidragsberättigande kostnader börjar den 1 januari 2020 och slutar den 30 juni 2021 (18 månader). 

Ansök senast den 20 juni!

Läs mer om utlysningen här

Och mer detaljerade om riktlinjer här och här

/Julia Hanson

30 Apr 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information