Regionala representanter från EU-länder undertecknade deklaration för social hållbarhet i Umeå

Den 16–17 september ägde EU:s första Social Progress Cities Summit rum i Umeå. Region Västerbotten är tillsammans med Umeå kommun med i EU-pilotprojektet SPI Social Progress Index vars syfte är att utveckla ett annorlunda sätt att mäta utveckling i jämförelse med BNP-tillväxt, vilket är tänkt ska fungera som ett verktyg för EU-kommissionens arbete med utvecklingsstrategier. Konferensen i Umeå, som var den första i sitt slag med representanter från olika städer och regioner, avslutades med att parterna undertecknade en deklaration för social hållbarhet.

Projektet SPI Social Progress Index

Region Västerbotten och Umeå kommun bistår EU-kommissionen i utvecklingen av ett index där sociala frågor står högst i fokus och ska komplettera traditionella mått på utveckling som vanligen mäts med BNP-tillväxt, anställning eller inkomst. Det följer den övergripande ramen för det globala sociala framstegsindexet, Global Social Progress Index, och baseras på femtio indikatorer, främst från Eurostat. Syftet är inte att använda indexet för tilldelning av finansiering men kan bidra till information för EU-kommissionen vid framtagande av utvecklingsstrategier för EU:s regioner.

2016 presenterades indexet i en utkastversion och Region Västerbotten och Umeå kommun ingår i dess pilotprojekt för att ta fram ett användbart index för sociala frågor för EU-kommissionens användning. Övre Norrland är den region som presterar högst i EU:s index för social hållbarhet.

Social Progress Cities Summit i Umeå

North Sweden deltog vid konferensen där tjänstemän från EU-kommissionen samt representanter från städer och regioner från flera EU-länder medverkade. Janet Ågren, andre vice ordförande i Umeå kommunstyrelse, öppnade upp konferensen och förmedlade budskapet att det är viktigt att träffas över kommun-, region- och nationsgränser är att bilda nätverk, samla kunskap och lära sig av varandra.

– Genom att underteckna deklarationen vill vi påverka EU:s beslutsfattare att instifta ett pris som europeisk huvudstad för social hållbarhet. Social hållbarhet måste integreras i alla politiska beslut, och ska ligga högt på agendan, säger Janet Ågren.

Kultur betydande för social utveckling

Betydelsen av mångfald av kulturutbud och inkludering av medborgarna för att identifiera behov av kulturaktiviteter har varit betydande för Umeå kommuns utvecklingsarbete genom åren. Dels i arbetet för att bli kulturhuvudstad 2014 men även i stadens fortsatta arbete med att uppfylla kommuninvånarnas sociala behov och för att göra Umeå till en mer attraktiv plats. 

En återkommande punkt vid konferensen där det till synes rådde konsensus var att en ökad social utveckling är en process som är mest effektiv och förankrad i medborgarnas behov på regional och lokal nivå, inte på statlig nivå. Vid konferensens slutskede undertecknades en deklaration för social utveckling av deltagande region- och stadsrepresentanter där regioners och städers påverkan på social utveckling betonades.

 Läs deklarationen här.

Läs mer om SPI Social Progress Index på EU-kommissionens hemsida och se där vilka variabler som ingår i indexet.

Här går att mäta social utveckling mellan länder med hjälp av SPI-indexet

/Julia Hanson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information