Rundabordssamtal om EU:s framtida transportpolitik

Den 28 november anordnade North Sweden European Office ett rundabordssamtal om EU:s framtida transportpolitik inom ramen för finansieringsmekanismen Connecting Europe Facility (CEF) samt revidering av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Seminariet hölls i nära samarbete med Norrbotniabanan samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

North Sweden European Office anordnade den 28 november 2019 en heldag i Bryssel om transportfrågor med Dialoggrupp Transportpolitik samt Norrbotniabanan och Luleå hamn med flera företrädare för offentliga myndigheter och industrin i norra delarna av Sverige, Norge och Finland. 

Rundabordssamtal om CEF och TEN-T

Den 28 november anordnade North Sweden ett rundabordssamtal om ”Extensions of the Corridor Network in CEF and revision of the TEN-T - What’a in it for Northern Scandinavia?” för diskussioner om trender och tendenser i transportsystemet kopplat till utveckling av transportsystemet i norra delarna av Sverige, Norge och Finland, med medverkan från Martin Zeitler EU-kommissionen DG MOVE, Carsten Horn-Hanssen transportråd på Norges delegation till EU, Norrbotniabanan, Luleå hamn, Narviks hamn, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, East & North Finland EU Office, North Norway EU Office, Kouvola Innovation, Blomster Consulting.

Rundabordssamtal om CEF och TEN-T

I ett nytt förslag för utformningen av CEF föreslår EU-kommissionen en förlängning av TEN-T:s korridornät vilket inkluderar en förlängning av korridorerna Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) och North Sea Baltic (NSB) till norra Skandinavien och norra Finland. EU-kommissionen har även påbörjat sitt arbete med revidering av TEN-T förordningen. Vilka är trenderna och tendenserna som påverka utformning av den framtida transportpolitiken? Vilka möjligheter finns det för att utveckla systemet i norra Skandinavien inom ramen för EU:s transportpolitik såväl under genomförande av CEF 2021-2027 som genom TEN-T post 2030? Dessa frågor m fl diskuterades som ett led i pågående brainstormingaktiviteter för att identifiera och formulera nästa strategiska prioriteringar för transportsystemet i norra Skandinavien och Finland. 

Martin Zeitler, rådgivare ScanMed-korridoren på EU-kommissionen DG MOVE, höll ett öppningsanförande om EU:s transportpolitik i relation till den nyligen tillträdda EU-kommissionens prioriteringar gällande exempelvis klimat och digitalisering. Zeitler utvecklade också kring utformningen av CEF under nästa budgetperiod 2021-2027 där fokus låg på bland annat större gränsöverskridande samarbete kring förnybar energi och ökade synergier mellan olika transportsektorer. 

Carsten Horn-Hanssen, transportråd på Norges delegation till EU, presenterade Norges transportpolitik med fokus på satsningar i norra Norge. Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan tillsammans med Henrik Vuorinen, Luleå hamn lyfte fördelarna med förlängningen av ScanMed-korridoren. Förutom den ökade råvarutransporten och persontrafiken leder förlängningen också till synergieffekter i form av andra satsningar som exempelvis batterifabriken Northvolt i Skellefteå. Northvolt leder i sin tur till ett behov av närliggande underleverantörer. I anslutning till Luleå hamn avsätts idag industrimark som förväntas kunna kopplas samman med Norrbotniabanan för bland annat transporter till Skellefteå och Northvolt. 

Narvik hamn är det långsiktiga målet att bygga en ny hamn. De stärkta transportrutterna förväntas leda till ökade järnmalmstransporten från LKAB och Kaunis Iron, ökad fiskexporten samt ökad turism. Micael Blomster, konsult åt bland annat Narvik hamn och Railgate i Sverige, Finland och Norge, berättade om det som kallas “The Salmon New Silkroad” vars syfte är att förenkla exporten av norsk lax till Kina. Simo Päivinen från Kouvola Innovation byggde vidare på ämnet med en presentation om projektet “One BeltOne Road” (OBOR) som är en över 900 mil lång järnväg mellan Kouvola i Finland och Xi’an i Kina. 

Den efterföljande diskussionen, ledd av Mona Mansour från North Sweden European Office, kretsade kring nästa budgetperiod och vikten av fortsatta infrastruktursatsningar i norra Skandinavien.

Övriga aktiviteter under dagen

Mikael Bergström informerade om Länsstyrelsen i Västerbottens ordförandeskap i det regionala Barentssamarbetet för kommande två åren. North Sweden höll ett internt möte med sin Dialoggrupp Transportpolitik samt med deltagande av Norrbotniabanan och Luleå hamn. Dagen avslutades med ett möte hos Airport Regions Council för diskussioner om möjliga framtida samarbeten. 

Rundabordssamtal om CEF och TEN-T
Länsstyrelsen Västerbotten informerar om sitt ordförandeskap för Barents regionala samarbete
Möte Airport Regions Council

Ta del av presentationerna på rundabordssamtalet här:

Ta del av programmet här:

/Isak Sidestam

06 Dec 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information