Självkörande bilar förväntas bli verklighet 2020

Snart kommer självkörande bilar säljas på den europeiska marknaden, enligt en artikel från Europaparlamentet. Senaste utvecklingen inom digital teknik gör att dessa bilar kommer gå att köpa redan från nästa år.

Från och med 2020 kommer självkörande bilar finnas att köpa på den europeiska marknaden. Tanken är att dessa ska reducera olyckor – som till 95% idag sker på grund av den mänskliga faktorn, minska växthusgasutsläpp genom färre bilköer, och ge större frihet för de som inte själva har möjlighet att köra bil.  

Utmaningar och lösningar:

Målet är att det 2030 ska finnas helautomatiserade bilar, men innan detta är en möjlighet finns det enligt europaparlamentets rapport en del utmaningar för EU:

  • Säkrare vägareftersom förarlösa fordon behöver dela vägar med icke-automatiserade fordon, fotgängare och cyklar, är lämpliga säkerhetskrav och harmoniseringen av trafikregler på EU-nivå grundläggande.
  • Ansvarsfrågoreftersom självkörande fordon förskjuter arbetsuppgifterna från människor till automatiserad teknik så behöver befintliga ansvarsbestämmelser i EU utvecklas och förtydliga vem som är ansvarig vid eventuella olycksfall: föraren eller tillverkaren?
  • Elektronisk databehandlingEU:s dataskyddsregler appliceras också på den automatiserade sektorn men än så länge har inga särskilda åtgärder tagits för att garantera IT-säkerhet och för att skydda självkörande fordon emot cyberattacker.
  • Etiska frågorsjälvkörande fordon behöver kunna respektera mänsklig värdighet och friheten att välja. EU:s riktlinjer för artificiell intelligens är under bearbetning, men särskilda standarder kan komma att bli nödvändiga.
  • Infrastruktur: betydande investeringar i forskning och innovation är oumbärliga för utvecklingen av teknologier och för att kunna förverkliga användandet av nödvändig infrastruktur.

 

I somras kom ett förslag till betänkande kring dessa frågor från en nederländsk Europaparlamentsledamot med vikt på bland annat gemensamma beslut kring säkerhets, ansvar- och etikfrågor. Huvudbudskapet därom ligger i att standardiserade lagar och bestämmelser för att fastställa säkerhet och interoperabilitet behöver komma från EU. Vidare krävs lämpliga regler för dataskydd och etik i transportsektorn, för att öka EU-medborgarnas tillit till självkörande fordon. I förslaget riktas också press på EU som måste agera snabbt och lägga resurser på innovationer, om man ska ha möjlighet att konkurrera med USA och China. 

Olika nivåer av automatisering - när kan de finnas på marknaden?

EU har gjort en uppdelning av automatiserade fordon i 6 olika grader, graderade 0–5. Idag finns bilar av grad 0 till 2 tillgängliga på marknaden.

Grad 0 betyder att fordonet inte har någon automatisering alls. Styrning, accelerering, inbromsning, bevakning av fordonets omgivning och nödstyrningsförmåga sköts av föraren. Grad 1 inne bär en viss nivå av förarhjälp, det vill säga att styrning, accelerering och inbromsning kan styras av tekniken i fordonet, men att föraren ändå har fullt ansvar för detta. Ett exempel på detta är farthållaren. Grad 2 innebär att fordonet helt kan sköta styrning, accelerering och inbromsning, vilket betyder att föraren temporärt kan ta bort fokus från trafiken.  

Graderna 3-4 förväntas på marknaden mellan 2020-2030. Förutom samma funktioner som grad 2 inom styrning, accelerering och inbromsning, kan fordon i grad 3 även bevaka sin omgivning, och därmed krävs det inte att föraren har samma uppmärksamhet i trafiken som tidigare grader kräver. Grad 4 innefattar det grad 3 gör, plus att fordon av grad 4 delvis kan kontrollera nödstyrning. I principen ska detta betyda att varken händer eller ögon på vägen krävs av föraren. Fordonet är nästan helt självstyrt.

Från och med 2030 beräknas helautomatiserade bilar finnas på marknaden, där styrning, accelerering och inbromsning, bevakning av fordonets omgivning och nödstyrningsförmåga då helt sköts av tekniken i fordonet.

Inför 2020 jobbar EU med att lösa utmaningarna listade ovan. Mer om det och automatiserade fordon kan du läsa här.
Hela Wim van de Camps förslag till betänkande går att läsa här

/Clara Lundén

25 Jan 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information