10 forskningsinsatser mot Covid-19

Förra veckan antog EU:s ministrar för forskning och innovation en lista med tio akuta åtgärder för att bemöta utbrottet av Coronaviruset, Covid-19. Åtgärderna innehåller insatser så som dedikerade utlysningar till forskning om viruset och dess spridning samt delning av data till förmån för kartläggning av pandemins spridning.

Den 7 april 2020 antog EU:s forsknings- och innovationsministrar under ett informellt sammanträde en lista med 10 gemensamma insatser mot Covid-19 inom ramen för forsknings- och innovationspolitiken, FoI. Listan innehåller akuta åtgärder som ska mobiliseras med kort varsel och implementeras direkt på EU-nivå. Under sammanträdet förklarades också att vidare åtgärder är att vänta på längre sikt.

Forskning och innovation har pekats ut som ett av EU:s fem huvudspår för åtgärder och investeringar för att förbättra unionens hantering av pågående kris under Coronapandemin. EU tar nu sikte på att koordinerade insatser med Europas vetenskaps- och forskningsaktörer med ambitionen att maximera nyttjandet av tillgängliga resurser.

Listan med de 10 åtgärderna är ett akut svar på krisen inom gällande lagstiftning. Vissa av åtgärderna har redan inletts medan vissa kommer att startas i närtid. Listan innehåller åtgärderna:

  1. Koordinering av FoI-finansiering riktad mot Covid-19
  2. Utöka och stödja EU-omfattande kliniska försök
  3. Ny finansiering för innovativa, snabba och hälsorellaterade angeppsätt som bidrar till att bemöta krisen
  4. Öka stödet till innovativa företag för Covid-19 relaterade projekt
  5. Skapa möjligheter för andra finansieringskällor att bidra till FoI-insatser
  6. Etablera en “European research area plattform” som ingång för Covid-19 relaterad forskning
  7. Upprätta en rådgivande arbetsgrupp
  8. Tillgängliggöra forskningsinfrastruktur till forskargrupper som arbetar mot viruset
  9. Skapa en Europeisk plattform för utbyte av data
  10. Organisera ett “Hackathon” för att mobilisera innovatörer i civilsamhället

Till detta tillkommer de redan fördelade forskningsmedlen till 18 projekt som EU-kommissionen kunde utlysa redan 30 januari och väljas ut efter en endast 2 veckor lång ansökningsprocess. De inkluderar 140 forskarlag som ska samverka för att utveckla behandlingar, vaccin, diagnostiska snabbtester och övrig hantering av utbrottet Covid-19. I ett första steg omfattar projekten 10 miljoner euro men en möjlig utökning beräknas till 48.5 miljoner euro. Denna typ av snabb mobilisering möjliggörs via ett särskild allokering för akuta forskningsmedel som en del av Horisont 2020 arbetsprogram för forskning inom vård och hälsa.

Läs mer om insatserna här.

/Niklas Johansson

14 Apr 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information