Digitalisering på EU:s agenda

EU-kommissionens har presenterat en rad dokument som tar ställning för starkare ambitioner inom digitalisering. Digitalisering kommer framöver att få en mer framträdande roll för utveckling av flera policyområden så som industrialisering, FoI klimatåtgärder och utveckling av välfärdstjänster.

Dessa ambitionerna har tagit sig uttryck i de strategier som presenterades 19 februari: plan för genomförandet av det digitala arbetet, en vitbok om artificiell intelligens samt en datastrategi ger vägledning om policyinsatser och finansieringsmöjligheternas under de kommande fyra åren.

Målsättningen är att EU ska vara en världsledande digital ekonomi samtidigt som man vill garantera effektivitet och säkerhet. Digitalisering uttrycks både som en viktig del för Europas konkurrenskraft genom effektivisering, nya produkter, tjänster och produktionstekniker samt även som viktig del för att bland annat hantera unionens utmaningar inom hållbarhet, åldrande befolkning, säkerhet.

Insatserna för digitalisering utgör en prioriterad del av EU-kommissions övergripande planer för unionen.  När den nytillträdda EU-kommissionen den 29 januari presenterade sitt arbetsprogram för 2020 annonserade de planer för mandatperiodens fyra återstående år. Insatserna är fördelade på sex områden där Den gröna given som innehåller insatserna för hållbarhet, var först ut och följs nu av insatser för digitalisering i vad EU-kommissionen kallar för målsättningen ”Ett Europa anpassat för den digitala eran”.

Digitala lösningar ses som nästa stora tekniska revolution, med artificiell intelligens, 5G, Edge computing, high performance computing samt digitalisering av industri, vård och offentlig sektor för effektivisering. Skiftet beskrivs som ett avgörande moment för Europas konkurrenskraft på sikt där Unionens möjlighet att ställa om kommer att påverka Europa och dess ekonomiska utveckling och ställning i världen på sikt.

De dokument som presenterades 19 februari utgörs av en plan för genomförandet av det digitala arbetet, en vitbok om artificiell intelligens samt en strategi för data (digital information).

Handlingsplan

Den översiktsplan som presenterats och bär titeln att forma EU:s digitala framtid, beskriver hur EU-kommissionen under den kommande åren ska fokusera på tre handlingsområden:

  • Teknik som fungerar för människorna
  • En rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi
  • Ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle

Handlingsplanerna tar ett brett perspektiv på digitalisering och poängterar bland annat allas lika tillgång till tekniker där de mindre utvecklade regionerna inte får hämna efter. Här planeras insatser för spridning av kompetens och utbildningsinsatser som ska göra tekniken tillgänglig för alla. Inom handlingsplanerna för hållbarhet poängteras bland annat den digitala teknikens bidrag för hållbar omställning genom mer klimatsmarta lösningar och övervakning av klimatinsatser. Dessutom riktas här även fokus på IT-infrastrukturens egen klimatpåverkan där framför allt datahallar har ett stort klimatavtryck som kommissionen avses att bemöta med initiativ för att uppnå klimatneutrala datahallar senast 2030.

AI Vitbok

En Vitbok om AI har beretts av EU i samverkan med industrin och forskningsaktörer under 2019 och har nu presenterats som en del av insatserna för digitalisering. Vitboken ska fungera som ett underlag till framtida EU-lagstiftning kring artificiell intelligens som förväntas presenteras i slutet av 2020. System av förtroende samt spetskompetens anges som två huvudmål i vitboken. Målet är att EU ska vara världens mest attraktiva, säkraste och mest dynamiska dataanvändande ekonomi. För att driva arbetet förväntas europeiska, nationella och privata investeringar sammankopplas.

Fokus läggs också på små och medelstora företag och hur via europeiska dessa företag ska stöttas i utökandet av förståelsen för och användandet av AI. DIH kan även kopplas till skapandet av partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn inom Horisont Europa som ska garantera koordinerad forskning och innovation inom AI. För att skapa tillit av användandet av AI ska en expertgrupp ta fram etiska riktlinjer. EU-kommissionen betonar vikten av ett gemensamt tillvägagångssätt för AI inom hela EU för att stå starka i den internationella konkurrensen.

I vitboken om artificiell intelligens görs kopplingar till programmet för ett digitalt Europa som är under diskussion med den pågående budgetförhandlingen (MFF) och de europeiska digitala innovationshubbarna (DIH) som ska underlätta tillämpningen av AI genom spridning till Europas regionerna. Något som även genomsyrar ambitionen om EU:s digitala framtid är direkta kopplingar till EU:s nya tillväxtstrategi, den Gröna given.

Datastrategin                                                                                   

EU-kommissionens datastrategi fokuserar på hur datadriven innovation ska förbättra både beslutsfattande samt EU-medborgares liv. Kopplingar görs även till den Gröna given och potentialen i användandet av data. Ambitionen är att den inre marknaden ska användas på så sätt att den öppnar upp för en gemensam marknad för data med tydliga riktlinjer och tydliga säkerhetsåtgärder. Målet är att data ska delas inom EU och mellan sektorer, att regler och värderingar ska respekteras och att tillgång till data ska vara rättvis och praktisk. AI gynnas av tillgång till stora datamängder där amerikanska aktörer har ett försprång genom tillgången till stora mängder persondata genom olika sociala plattformar och kommunikationsnätverk. Genom insatser för datahantering hoppas EU att industriella aktörer ska dela data som kommer att gynna industriell tillämpning av AI. Strategin baseras på fyra huvudpelare:

  • Ett mellansektoralt regelverk för datatillgång och dataanvändande.
  • Möjliggörare: Investeringar i data och förstärkning av Europas förmåga och infrastruktur för att hålla, behandla och använda data, driftskompabilitet.
  • Kompetenser: Stärka individer, investera i förmågor och i små och medelstora företag.
  • Gemensamma europeiska datautrymmen i strategiska sektorer och domäner av samhällsintresse.

Ge dina synpunkter på samrådet om EU:s digitala agenda

EU-kommissionen håller just nu ett öppet samråd om vitbokens och datastrategins innehåll. Du kan delta genom att fylla i enkäterna som finns länkade nedan. Svara på samrådet innan deadline den 19 maj.

/Niklas Johansson & Signe Johansson

För EU-kommissionens pressmeddelande, klicka här.

För det fullständiga översiktsdokumentet, klicka här.

Läs vitboken om artificiell intelligens, här.

För att komma till samrådet om vitboken om artificiell intelligens, klicka här.

Läs datastrategin, här.

För samrådet om datastrategin, klicka här.

Du kan läsa EU:s arbetsprogram 2020, här.

09 Mar 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information