EU Innovation Fund tar form

Den femte februari möttes experter i Bryssel för diskussioner om utformning och urvalskriterier kring den nya EU Innovation Fund som ska finansiera uppskalning av forskningsprojekt och test- och demoanläggningar som reducerar utsläpp av växthusgaser. Fonden omfattar 10 miljarder euro och öppnar sin första ansökningsomgång i juni 2020.

Fondens syfte är att finansiera demo och uppskalning av forsknings- och innovationsprojekt med störst möjlighet att reducera EU:s samlade utsläpp av växthusgaser. Veckans workshop med inbjudna forskare och andra exporter syftade till att utveckla metoder för beräkning av reduktionen av växthusgaser som sedan kommer att ligga till grund för bedömningen av de projekt som beviljas medel. Beräkningsmetod av klimatnytta kommer därmed att påverka vilka projekt som kan bli aktuella för fonden.

Fonden finansieras inte direkt av EU:s budget utan av intäkterna från handel med EU:s utsläppsrätter som nu ska investeras i innovationsprojekt. Det finns fyra insatsområden som kommer kunna ta del av medel från fonden: energiintensiva industrier, förnyelsebar energiproduktion, energilagring samt infångning av lagring av koldioxid (CCS).

Den första ansökningsomgången för finansiering öppnar i juni 2020.

För implementeringen av fonden efterfrågas nu även experter för utvärdering av projektförslag från fonden. 30 januari öppnade en utlysning och intresserade experter uppmanas att söka senast utgången av mars. 

/Niklas Johansson

Läs konferensens diskussionsunderlag här

Utlysning av experter för utvärdering av projekt

Läs mer om EU Innovation Fund här

17 Feb 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information