EU-kommissionen har antagit en ny biodiversitetsstrategi och en tillhörande handlingsplan

EU-kommissionen har presenterat en ny biodiversitetsstrategi för 2030 samt en handlingsplan som tillsammans ska skydda naturen och återuppbygga ekosystem. Strategin ämnar sätta biodiversitet på en stig mot återhämning med fördelar för människor, klimatet och planeten inom ramen för den gröna given.

Om strategin

EU-kommissionens nya biodiversitetsstrategi ligger inom ramen för den gröna given och har skapats för att hantera hot som till exempel klimatförändringar, skogsbränder, osäker tillgång på mat och utbrott av smittor.

EU-kommissionen skriver att biodiversitet är vitalt för liv och att vår planet och ekonomi är helt beroende av den. De menar att när naturen är frisk så har den mycket att ge och försörja oss med, biodiversitet och ekosystem ger oss mat, hälsa, mediciner, material, rekreation och välmående. Naturen filtrerar vår luft och vårt vatten, hjälper till att hålla en balans i klimatet, konverterar avfall tillbaka till resurser, pollinerar och göder skördar med mera. Därför är det viktigt att vi behåller den biodiversitet vi har, och försöker återställa och återskapa den biodiversitet vi förlorat.

Huvudområden inom strategin

Huvudområden för biodiversitetsstrategin för 2030 är som följer:

  • Etablera ett EU-nätverk av skyddade områden på land och till havs, bygga på de existerande Natura 2000-områden med strikt skydd för områden med höga biodiversitets- och klimatvä
  • En europeisk naturrestaureringsplan som innebär en serie av konkreta åtaganden och handlingar för att restaurera degraderade ekosystem över hela EU till 2030, samt att förvalta dem hållbart genom att hantera och ta itu med drivkrafter för biodiversitetsfö
  • En uppsättning av åtgärder för att möjliggöra nödvändig transformativ förändring: EU-kommissionen vill sätta i rörelse ett nytt stärkt förvaltningsramverk för att förbättra implementering och spåra framgångar, förbättra kunskap, finansiering, investeringar och att bättre respektera naturen i beslut både på privat och företagsnivå.
  • Åtgärder för att hantera globala biodiversitetsproblem, visa på att EU är redo att leda med exempel mot en framgångsrik implementering av ett ambitiöst globalt biodiversitetsramverk under Konventionen om Biologisk Diversitet.

/ Signe Johansson

Faktablad om biodiversitetsstrategin finns, här.

Läs mer om strategin på EU-kommissionens hemsida, här.

Frågor och svar om strategin, här.

Läs mer om gröna given, här.

28 Maj 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information