EU-kommissionen inleder andra fasen av samrådet om rättvisa löner för alla arbetare i EU

I januari inledde EU-kommissionen en konsultation om rättvisa minimilöner för alla arbetstagare i EU och drog utifrån svaren slutsatsen att det finns behov av ytterligare åtgärder. Nu pågår en andra fas i samråd med europeiska fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer till och med den 4 september. Förslaget tar avstamp i EU-kommissionens arbete i att uppgradera EU:s marknadsekonomi genom Europeiska pelaren för sociala rättigheter.

I januari inledde EU-kommissionen den första fasen av en konsultation kring rättvisa minimilöner för alla arbetstagare i EU. Kommissionen erhöll svar från europeiska 23 arbetsmarknadsparter och drog utifrån svaren slutsatsen att det finns behov av ytterligare EU-åtgärder. Nu pågår den andra fasen av samrådet med europeiska fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer varvid det är möjligt att svara på konsultationen.

Förslaget om rättvisa minimilöner för alla arbetare i EU förankras i Europeiska pelaren för sociala rättigheter som är EU:s strategi sedan 2017 för att säkerställa socialt rättvisa övergångar främst inom arbetsmarknadsfrågor.

På grund av att EU har drabbats hårt av Covid-19-pandemin, påpekar EU-kommissionen att det är viktigt att se till att alla arbetstagare i EU har en lön som de kan leva på för en lyckad ekonomiskt återhämtningen av samhället. Minilöner kan på så vis även bidra till att bevara såväl arbetstillfällen som företagens konkurrenskraft. Minimilöner som förhandlas fram på ett lämpligt sätt med arbetsmarknadens parter och som efterlevs och hålls uppdaterade, vore bra för medlemsländernas ekonomier, enligt kommissionen.

EU-kommissionen menar att minimilöner för alla arbetstagare i EU kan åstadkomma en utveckling som:

  • bidrar till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män undanröjs,
  • minskar löneklyftorna i samhället,
  • skapar incitament för att arbeta och på så sätt förbättra produktiviteten,
  • ger utsatta arbetstagare en finansiell buffert i svåra tider, och
  • ökar den inhemska efterfrågan och ekonomins motståndskraft.

Andra fasen av samrådet

I samrådsdokumentet för andra fasen anges olika möjligheter för att EU-åtgärderna ska kunna garantera att minimilönerna sätts på lämpliga nivåer och skyddar alla arbetstagare. Konsultationen inbegriper vilken typ av instrument som skulle vara lämpligast. Kommissionen överväger både lagstiftning och andra instrument, dvs. ett direktiv om arbetsvillkor och en rekommendation från rådet. Kollektivförhandlingar är mycket viktiga, vilket understryks i svaren från arbetsmarknadens parter i samrådets första fas. Därför anser kommissionen att EU-initiativet ska syfta till att säkerställa:

  • välfungerande kollektivförhandlingar för lönebildningen,
  • nationella ramar som gör det möjligt att fastställa lagstadgade och regelbundet uppdaterade minimilöner i enlighet med tydliga och stabila kriterier,
  • ändamålsenligt engagemang från arbetsmarknadens parter i lönebildningen för att se till att minimilönerna blir tillräckliga,
  • inga eller begränsade variationer i eller undantag från minimilönen, och
  • nationella ramar för minimilöner som efterlevs ändamålsenligt och övervakningsmekanismer för detta.

Deadline för att svara på samrådet

Kommissionen uppmanar att arbetsmarknadens parter att svara på samrådet senast den 4 september 2020. Mot bakgrund av de rådande omständigheterna på grund av Covid-19 och för att ge arbetsmarknadens parter tillräckligt med tid för att lämna sina svar, är tidsperioden för detta samråd längre än vanligt.

Nästa steg

Nästa steg är antingen förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna i syfte att ingå ett avtal enligt artikel 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget, eller ett förslag från kommissionen.

/Ozan Yücel

Vill du läsa mer om andra fasen av samrådet, klicka här

Vill du läsa mer om första fasen av samrådet, klicka här

Lär mer om de 20 principer som utgör Europeiska pelaren för sociala rättigheter, här

12 Jun 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information