EU-kommissionen presenterar ny manual för interregionala partnerskap

EU-kommissionens har lanserat en manual som beskriver arbetsprocessen för projekt inom interregionala S3-partnerskap – tematiska partnerskap mellan regioner baserat på strategier för smart specialisering S3. I manualen belyses även behovet av uppföljning och utvärdering inom partnerskapen.

EU-kommissionens forskningscentrum (Joint research center, JRC) har presenterat en praktisk manual för att utveckla interregionala S3-partnerskap (Partnerskap baserade på regionernas strategier för smart specialisering). EU-kommission utformar olika metoder att uppmuntra och finansiera interregionala partnerskap och har sedan 2017 stöttat ett antal partnerskap såsom piloter vars lärdomar inom de tematiska S3-plattformarna (S3P, alt Sevilla plattformen) nu sammanfattats i denna manual.

Partnerskap är ett välanvänt begrepp inom EU-sfären vilket kan ses som ett uttryck för en höjd ambition att samverka med fler aktörer och mellan finansieringskällor. Dessa S3 partnerskap ska inte förväxlas med de 49 European Partnerships som förbereds inom Horisont Europa.
Enligt modellen ska partnerskap som godkänns stöd under S3-plattformanrna ha ett minimumantal av deltagande EU-regioner, en tydlig koppling till regionala smart specialiseringsstrategier samt ha ett uttalat fokus på gemensamma, interregionala investeringar. Godkända partnerskap uppmuntras sedan att följa den metod som manualen beskriver för att driva sina projekt.

Projektmetoden som föreslås i rapporten är stegvis och introducerar fem steg: lära, sammankoppla, demonstrera, kommersialisera  och att skala upp. Manualen beskriver steg ett och två i projektmetoden, utöver detta diskuteras även behovet av uppföljnings- och utvärderingsmekanismer inom partnerskapen. Detta för att ge validitet till fattade beslut samt förbättra effektiviteten och styrningsstrukturerna. Manualen ger förslag på hur en sådan övervakningsmekanism kan fungera i förhållande till arbetssättet inom S3-plattformarna.

Instrumentet ska sammanföra forskare, företag, civilsamhället och offentliga förvaltningar som medverkar i strategier för smart specialisering. Ambitionen är att det nya instrumentet genom kommersialisering, uppskalning och utökning av interregionala innovationsprojekt ska stimulera utveckling av europeiska värdekedjor för att möta samhällsutmaningar genom tematiskt samarbete över gränser, baserat på regionernas strategier.

EU-kommissionen har sedan 2016 erbjudit regioner möjlighet att samverka genom de tematiska S3-plattformarna och de aktualiserats efter förhandlingarna om flerårsbudgeten (MFF). EU-kommissionen föreslog då för första gången riktad finansiering genom Interregionala innovationsinvesteringar, den så kallade komponent 5 inom Interreg. Finansieringen har varit omdiskuterad i de pågående förhandlingarna och det är ännu oklart hur interregionala projekt kommer att uppmuntras i den kommande programperioden.

För de interregionala projekt som 2017 beviljats pilotfinansiering har de tematiska S3-plattformarna bjudit in till identifikation av europeiska värdekedjor och fungerat som en plantskola för projekten och kan även i framtiden komma att utgöra en plattform för internationalisering av regionalt utvecklingsarbete och smart specialisering.

För mer information
Läs  manualen i sin helhet här.
Läs mer om smart specialisering i nästa programperiod här.

/Niklas Johansson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information