Europaforum norra Sverige tar i nytt positionspapper ställning till strategin för hållbar och smart mobilitet

Den 21 september antogs ett nytt positionspapper inom ramen för Europaforum Norra Sverige, nätverket som sammanför politiker från Sveriges fyra nordligaste regioner. I positionspapperet föreslås bland annat satsningar på klimatneutrala bränslen, elektrifiering av transportsektorn och en gemensam modell för de som väljer att gå före i teknikutvecklingen.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS har i mer än 20 år erbjudit en mötesplats där Sveriges fyra nordligaste regioner tillsammans bevakar och tar ställning i gemensamt viktiga frågor med tydlig koppling till politik och lagstiftning på EU-nivå. En sådan fråga är EU:s kommande strategi för hållbar och smart mobilitet, en del av den europeiska gröna given som ska bidra till att EU:s transportsektor minskar utsläppen med 90% till år 2050.

En grön omställning som gynnar en konkurrenskraftig inre marknad

EFNS menar att transportsektorn – som står för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser – kräver omfattande investeringar för att klara målen om en grön omställning inom ramen för den gröna given. EFNS föreslår därför att investeringar för en kraftfull utbyggnad av ett koldioxidsnålt transportsystem bör möjliggöras inom ramen för bland annat REACT-EU. EFNS lyfter även att den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har varit en viktig möjliggörare för utveckling av transportinfrastrukturen i norra Sverige, varav de understryker att fortsatta investeringsmöjligheter inom ERUF bör finnas tillgängliga även i kommande budgetperiod 2021-2027. 

Vidare menar EFNS att det krävs en kombination av insatser och åtgärder för att nå EU:s klimatmål om att kraftigt reducera transportsektorns koldioxidutsläpp till år 2050. EFNS välkomnar därför den europeiska gröna given och menar att den utgör ett viktigt ramverk för en grön omställning av transportsektorn. För att skapa en hållbar såväl som en konkurrenskraftig transportsektor menar EFNS att det krävs satsningar inom bland annat klimatneutrala bränslen, utveckling av innovativa transportlösningar och ökad överföringskapacitet i elnätet. Det sistnämnda skulle inte endast möjliggöra en fortsatt elektrifiering av transportsystemet utan även möjliggöra en ökad företagsetablering i norra Sverige.

Läs Europaforum norra Sveriges position om hållbar och smart mobilitet här.

/Elin Johnson

23 Sep 2020 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information