Europaforum norra Sveriges synpunkter på hållbara flygbränslen

Den 26 oktober antogs ett nytt positionspapper inom ramen för Europaforum norra Sverige (EFNS), nätverket som sammanför politiker från Sveriges fyra nordligaste regioner. Med anledning av EU-kommissionens samråd om hållbara flygbränslen föreslår EFNS en breddning av begreppet samt efterfrågar styrmedel som främjar en produktion av skogsbaserat bioflygbränsle.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Tillsammans bevakar de och tar ställning i gemensamt viktiga frågor med koppling till politik och lagstiftning på EU-nivå. En sådan fråga är EU-kommissionens förslag på förordning för hållbara flygbränslen, vilket har diskuterats i det öppna samråd som pågick fram till den 28 oktober och där EFNS lade fram vad som är viktigt att ta i beaktning för norra Sveriges räkning.  

Hållbart flygbränsle av skogsindustrins restprodukter 

EFNS betonar att med långa avstånd och bristande infrastruktur är flygtrafik av särskilt stor vikt för norra Sveriges tillväxt. Samtidigt måste flygets utsläpp av växthusgaser minska för att både Sverige och EU ska klara sina respektive klimatmål. Det förutsätter bland annat en ökad tillgång till fossilfritt flygbränsle, där biodrivmedel utgör ett alternativ. Biodrivmedel står dock endast för cirka 0,05 % av den totala flygbränslekonsumtionen, där låga produktionsnivåer inom EU innebär att merparten importeras från tredje land. Det är därför viktigt att stötta den forskning som pågår i Sverige för att utveckla en inhemsk produktion av bioflygbränsle med skogsbaserade råvaror. De skogsrika regionerna i norra Sverige spelar där en avgörande roll. EFNS menar att rest- och sidoströmmar från skogsindustrin kan bidra till en storskalig produktion av hållbart biodrivmedel. Det förutsätter dock ökade incitament och långsiktiga policyramverk för att företag ska våga investera i nya bioraffinaderier, vilket i dagsläget är en kapitalintensiv såväl som osäker investering.  

Begränsad råvarutillgång och satsningar på eldrivna flyg  

EFNS menar samtidigt att det krävs ett hållbart uttag av naturresurser och en noggrann analys över råvarutillgången för biobaserat bränsle. Det krävs således fler hållbara alternativ för att säkerställa en grön omställning av flygsektorn. EFNS föreslår därför att EU bör bredda definitionen av “hållbara bränslen” för att även omfatta mat- och bioavfall i enlighet med paragraf 26 i RED II, varpå restprodukter från lantbruket samt hushållets matsvinn också kan komma till användning. Vidare efterfrågar EFNS satsningar vätgasbaserat drivmedel. Det skulle inte endast kunna användas för produktion av biodrivmedel – och därmed minska trycket på biomassa – utan även r vätgasdrivna bränsleceller i hybridflyg. Parallellt med satsningar på hållbart flygbränsle bör åtgärder för en elektrifiering av flygsektorn säkerställas. Det pågår idag flera projekt i norra Sverige kopplat till utvecklingen av elflyg, däribland Green Flyway och FAIR. Sådana utvecklingsprojekt kan få en stor betydelse för regionala och rikstäckande förbindelser, samtidigt som det visar vägen för flygets gröna omställning för unionen som helhet.   

Läs EFNS-positionen om hållbara flygbränslen här. 

/Elin Johnson

 

 

03 Nov 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information