Ny strategi på gång för att öka svenskt deltagande i Horisont Europa

Inför EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har svenska regeringen gett forskningsfinansierande myndigheter i uppdrag att föreslå en strategi för deltagandet i ramprogrammet. Uppdraget riktas till Verket för innovationssystem (Vinnova), Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Energimyndigheten och Rymdstyrelsen.

Uppdraget

Regeringen har gett uppdraget som innefattar att analysera det tidigare svenska deltagandet i tidigare och nuvarande ramprogram, och sedan beskriva vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa. Syftet med strategin ska vara att maximera nyttan för svensk forskning och innovation, enligt regeringen.

Regeringen vill också att myndigheterna, som har fått uppdraget, ska beskriva mål för det svenska deltagandet i Horisont Europa, inklusive kvantitativa mål, och lämna rekommendationer för hur dessa kan uppnås. Förslaget till mål och rekommendationer ska också omfatta en beskrivning av hur europeiska partnerskapsprogram på bästa sätt kan skapa synergier med nationella program.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget under hösten 2020.

/Ozan Yücel

Du kan läsa mer här.

20 Maj 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information