Öppet samråd kring direktivet för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

2014 antog EU ett direktiv med bestämmelser om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen. EU-kommissionen ska nu utvärdera direktivets genomslag och se om det fortfarande är relevant med tanke på den senaste tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen. Nu finns möjlighet att föra in synpunkter kring direktivet i ett öppet samråd. Sista svarsdag är 29 juni 2020

Direktivet

Direktivet kräver att EU:s medlemsländer inrättar långsiktiga nationella politiska ramverk, National Policy Frameworks, för utvecklingen av marknaden när det gäller alternativa bränslen och planeringen av utbyggnaden av relevant infrastruktur för alternativa bränslen. Det ställer också krav för utbyggd infrastruktur för alternativa bränslen längs stomnätverket för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, och dess stadsnoder - med olika milstolpar för 2020, 2025 och 2030 för olika alternativa bränslen. Direktivet fastställer gemensamma tekniska specifikationer för laddnings- och tankstationer som syftar till att säkerställa driftskompatibilitet och adekvat konsumentinformation. Det täcker elektricitet, inklusive landström för fartyg, och väte.

EU-kommissionen har anlitat ett team som leds av konsultgruppen Ricardo, inklusive transport- och miljöpolitisk forskning, TEPR, och E3-modellering, E3M, för att genomföra en studie för kommissionen för utvärdering av direktivet.

Syfte med studien

Syftet, enligt EU-kommissionen, är att tillhandahålla en omfattande utvärdering av direktivet och analysera bevis för att hjälpa till att bedöma om det har uppnått sina mål på ett effektivt och dugligt sätt. Dessutom syftar studien till att avgöra om dess mål och prioriteringar förblir relevanta med nya behov och överensstämmer med annan EU-politik och prioriteringar. Därmed syftar studien till att ge en övergripande bedömning av hur framgångsrikt direktivet har lyckats med att uppnå sina mål och kommer att undersöka de framsteg som gjorts inom de relevanta politikområdena.

Samråd

Som en del i studien har ett öppet samråd inletts där alla har möjlighet att inkomma med synpunkter. Ta chansen att föra in era viktiga perspektiv! Sista svarsdag är 29 juni 2020.

/Ozan Yücel

Du kan läsa om direktivet och svara i samrådet genom att klicka i länkarna här och här. 

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information