Samråd kring direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

På uppdrag av EU-kommissionen genomförs just nu en utvärdering av Direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen där såväl nationella som lokala och regionala myndigheter har möjlighet att tycka till genom en studie. Sista svarsdag i samrådet är den 26 mars.

Direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen antogs 2014 av EU-kommissionen för att skapa ett gemensamt ramverk för infrastruktur för alternativa bränslen i EU. Direktivet kräver att medlemsstaterna skapar långsiktiga nationella policyramverk (NPFs) för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen och sätter tydliga tekniska mål för hur laddnings- och tankstationer ska utformas för bränslena elektricitet, väte och naturgas.

Den svenska nationella handlingsplanen för direktivet ämnar göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer och inkluderar en rad åtgärder som leder till ett transporteffektivt samhälle, energieffektiviseringar och en övergång till förnybara drivmedel.

Utvärderingen har som mål att analysera huruvida direktivets mål har uppnåtts och om prioriteringarna är fortsatt relevanta. Samrådet är öppet under åtta veckor med sista svarsdag den 26 mars.

/Signe Johansson

Läs mer om direktivet och fyll i enkäten här.

20 Feb 2020 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information