Sista ansökningsomgången för CEF-transport i budgetperioden 2014–2020

Den 15 december 2020 öppnade den sista utlysningen i nuvarande budgetperiod för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). EU-kommissionen avsätter 160 miljoner euro till studier med fokus på utbyggnaden EU:s stomnät och stomnätskorridorer. Sista ansökningsdag är 22 mars 2021.

Utlysning om 160 miljoner euro för studier på stomnätet 

Den aktuella utlysningen går under rubriken CEF2020 Transport MAP Call och är avgränsad till att omfatta studier som bidrar till att avsluta redan pågående projekt på EU:s nio stomnätskorridorer och övriga delar av stomnätet (järnvägar, vägar, inre vattenvägar, sjö- och inlandshamnar). Det övergripande målet är att bidra till genomförandet av Europas stomnät och stomnätskorridorer inom ramen för förordningen om det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility) är EU:s viktigaste finansieringsinstrument för utbyggnaden av TEN-T. För svenska aktörer som vill ansöka i CEF2020 sker den första kontakten med CEF-sekretariatet vid Transportverket i Sverige. Följande tidsplan gäller: 

För svenska aktörer som vill ansöka gäller följande tidsplan: 

  • 2021-01-14 Projekt-pm skickas till CEF-sekretariatet 
  • 2021-02-22 Slutgiltig och komplett ansökan skickas till CEF-sekretariatet 
  • 2021-03-22 Sista ansökningsdag till INEA (kl. 17.00) 

Mall för projekt-pm går att finna på CEF-sekretariatets hemsida. Projekt-pm och slutgiltig ansökan skickas till CEF-sekretariatet (CEF.sekretariatet@trafikverket.se) med kopia till Per Olof Lingwall (per-olof.lingwall@trafikverket.se). 

Den första utlysningen i CEF II, inom ramen för nästa budgetperiod 20217–2027, väntas öppna under maj-juni 2021.  

Läs mer om EU-kommissionens utlysning och kriterium för ansökan här.

Läs mer om utlysningen och CEF-sekretariatets roll här.

/Elin Johnson

 

18 Dec 2020 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information