Svara på samråd inom klimat, miljö och energi

EU- kommissionen har nyligen publicerat ett antal samråd kring färdplaner samt öppna konsultationer inom klimat, miljö och energi. Dessa handlar bland annat om anpassning till klimatförändringar och utvärdering av infrastruktur för alternativa bränslen.

Genom att klicka på rubrikerna kommer du direkt till EU-kommissionens sida.

Klimat

EU-strategi för anpassning till klimatförändringar  öppet samråd och samråd kring färdplanen

EU-kommissionen menar att klimatförändringarna redan är ett faktum och därför måste vi inom ramen för den gröna given nu hantera konsekvenserna av förändringarna. Kommissionen planerar därför att presentera en ny strategi om hur EU kan anpassas till effekterna och som ska fokusera på investeringar i ekolösningar, klimatsäkring av ekonomin, att göra viktiga infrastruktur mer tålig, överplocka risker, och förbättra prevention och förberedelser för vad som kan komma.

Deadline för samråd kring färdplanen är den 20 juni.

Deadline för samrådet är den 20 augusti.

Miljö

Kemikaliestrategi för hållbarhet samråd kring färdplanen

Strategin ämnar minska risker associerade med produktionen och brukandet av kemikalier. Den ska förenkla och stärka EU:s regler kring kemikalier, se över hur EU:s institutioner och vetenskapliga institutioner kan arbeta tillsammans mot en process där substanser blir utvärderade av endast en institution. Detta menar EU-kommissionen skulle skydda människor och miljön från skadliga kemikalier, uppmuntra utvecklandet av säkra och hållbara alternativ samt göra det enklare att handla med säkra kemikalier inom EU.

Deadline för synpunkter kring färdplanen är den 20 juni.

Energi

Strategi för smart sektorsintegrering samråd kring färdplanen

Strategin ämnar att bättre länka ihop olika energisektorer inom EU (elektricitet, gas, byggnader, transport, industri) för att hjälpa dem att minska koldioxidutsläpp. Detta innebär att man ersätter fossila bränslen med förnyelsebar elektricitet eller andra förnybara bränslen där det inte går att ersätta med el.

Strategin kommer att innehålla konkreta åtgärder för att bygga ett klimatneutralt energisystem. Detta menar EU-kommissionen kommer att hjälpa oss att nå klimatmålen inom den gröna given.

Deadline för synpunkter kring färdplanen är den 8 juni.

Initiativ för byggsektorn samråd kring färdplanen

En hög procent av byggnader inom EU är energiineffektiva. Genom att hitta strategier för att förändra detta menar EU-kommissionen att CO2-utsläpp kan minskas vilket går i linje med EU:s klimatobjektiv. Samrådet ämnar därför att samla feedback om vilka typer av byggnader initiativet bör fokusera på.

Deadline för synpunkter kring färdplanen är den 8 juni.

Utvärdering av alternativa bränslen infrastrukturdirektiv öppet samråd

2014:s direktiv för infrastruktur för alternative bränslen innehållet åtgärder för implementeringen av alternativa bränslen och dess infrastruktur inom EU. EU-kommissionen kommer nu att utvärdera hur effektiva direktivet varit och undersöka om det som står fortfarande är relevant med tanke på de senaste teknologiska framstegen och marknadsutvecklingen.

Läs också en tidigare nyhet från North Sweden om samrådet, här.

Deadline för samrådet är den 29 juni.

Transeuropeisk energiinfrastruktur öppet samråd och samråd kring färdplanen

EU-kommissionen menar att Europa behöver en mer modern, ren, framtidssäkrad och smart energiinfrastruktur för att leverera den gröna given. Därför genomförs en revision av riktlinjerna för transeuropeisk energiinfrastruktur för att se till att EU:s energiinfrastrukturpolicy är konsekvent och i linje med målet om klimatneutralitet inom gröna given. Infrastrukturramverket ska därför revideras för att reflektera policyutvecklingen för att rymma till exempel accelererad adaption av förnybara energikällor och ”smart sektorsintegrering” som nämnts tidigare.

Deadline för det öppna samrådet är den 8 juni.

Deadline för samrådet kring färdplanen är den 13 juli.

/Signe Johansson

Hitta fler initiativ på EU-kommissionens sida, här.

20 Maj 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information