Svara på samråd om LULUCF-förordningen

Med bakgrund av EU:s höjda klimatambitioner i den gröna given har EU-kommissionen lanserat ett samråd i syfte att se över förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) från 2018. Svara på samrådet senast 5 februari 2021.

Bakgrund till förordningen 

Syftet med LULUCF-förordningen är att driva på för att användningen av mark och skogar i EU blir mer hållbar under perioden 2021–2030. Förordningen ska säkerställa att alla medlemsstater redovisar sina respektive utsläpp och upptag av växthusgaser från LULUCF-sektorn, som en del i att minska EU:s totala utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalets åtaganden. Förändrade utsläpp och upptag redovisas i enlighet med förordningen och skiljer sig åt mellan olika marktyper, som exempelvis skogsmark eller åkermark. En central del i 2018 års förordning är att varje medlemsstat förbinder sig till att nettoutsläppen från LULUCF-sektorn inte får överstiga mer än vad sektorn kan ta upp, den så kallade ‘no debit rule 

Aktuellt samråd 

Överenskommelsen från 2018 ämnade att bidra till EU-målet om en minskning av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Inom ramen för den gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi som lanserades 2019, har EU-kommissionen presenterat ett nytt mål om minskade utsläpp av växthusgaser med minst 55 % till 2030. Som en del i det föreslår EU-kommissionen att all relevant energi- och klimatlagstiftning ska ses över senast till juni 2021, och däribland LULUCF-förordningen. Samrådet syftar till att få in synpunkter från berörda parter om styrkor och svagheter i nuvarande överenskommelse om förordningen.   

Europaforum Norra Sveriges ställning gällande LULUCF-förordningen 

Politikernätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) har redan tidigare antagit en position om LULUCF, se nedan, där bland annat vikten av att åtgärder inom LULUCF utformas så att det inte hindrar möjligheter till en långsiktigt ökad och hållbar produktion av bioenergi, livsmedel och fossilsnåla material från jord- och skogsbruket understryks. North Sweden arbetar mycket med skogsfrågorna och har, tillsammans med EFNS, under våren tagit fram en position om skogens klimatnytta, framför allt som ett inspel i EU-kommissionens arbete med en ny europeiska skogsstrategi men med ett budskap som är relevant när det gäller all lagstiftning med koppling till skog och skoglig bioenergi. Följ länken nedan för att läsa positionen. 

/Elin Johnson och Lotta Rönström 

Läs mer och svara på samrådet senast 5 februari 2021 här. 

Läs mer om 2018 års överenskommelse här.  

Läs Europaforum Norra Sveriges position om LULUCF från 2017 här. 

Läs Europaforum Norra Sveriges position om Skogens klimatnytta här.

 

02 Dec 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information