Svep över nyheter inom forskning och innovation

Överenskommelsen från den 21 juli innebar inte bara en ny budgetram utan även startskottet för en rad initiativ och samråd som startat under sommaren så här kommer ett svep över de största uppdateringarna inom forskning och innovation.

Pilotfinansiering för regional samverkan inom Vätgas, turism, hälsa och covid-19

EU-kommissionens enhet för regionalpolitik, DG Regio, har öppnat en utlysning om pilotfinansiering för interregionala innovationsnätverk på områdena COVID-19, cirkulär ekonomi inom hälsa, hållbar och digital turism samt vätgasteknologi i koldioxidintensiva regioner. Nivån på finansieringen tillåter i detta stadium inte några stora projekt eller investeringar men ska ses som en ambition för kommissionen att bygga upp interregionala tematiska nätverk som kan komma att få en större roll i framtiden. Inte minst koppat till komponent 5, interregionala innovationsinvesteringar eller i3 som instrumentet har kommit att kallas.

Ansökan sker i två steg där det första steget med intresseanmälan stänger 14 september. Läs mer här.

Konsultation: interregionala innovationsinvesteringar

Det finns ett öppet samråd om det finansieringsinstrument för europiska regionala utvecklingsfonden som blivit känd som komponent 5 men som går under det egentliga namnet interregionala innovationsinvesteringar (III) eller numera i3. Instrumentet har varit omdiskuterat sedan det presenterades i maj 2018 men föreslås nu efter budgetförhandlingen finansieras med 500 miljoner euro. Det handlar om samverkan och internationalisering av regionernas arbete med smart specialisering. Instrumentet ska finansiera nätverk av regioner som samverkar kring gemensamma prioriteringar med de tematiska S3-plattformarna som grogrund. Den 29 mars antog Europaforum norra Sverige en position om smart specialisering och norra Sveriges möjligheter att delta i instrumentet som kommer att spelas in i samrådet.

Se konsultationen här.

Svensk strategi för deltagande i Horisont Europa

Regeringen gav under försommaren uppdrag till Sveriges forskningsfinansierande myndigheter inom ”EUSAM” att utveckla en gemensam strategi för ett värdefullt och strategiskt deltagande i Horisont Europa. Arbetet har pågått under sommaren med inhämtning av inspel från samhället för flera aktörer från norra Sverige deltagit, bland annat North Sweden, lärosäten och regioner. Detta är ett viktigt initiativ för norra Sverige då vi har många aktörer som är starka inom Horisont-programmet och det blir tydligare kopplingar mellan EU:s olika finansieringskällor i den kommande programperioden och därmed involverar fler av de svenska statliga myndigheterna. Den 29 september arrangeras en hearing där deltagare har en sista chans att göra inspel innan uppdraget redovisas 30 oktober.

Läs mer om det här. 

European Research and Innovation Days 23-24 september

2019 anordnades för första gången European Research and Innovation Days. I år sker evenemanget digitalt om än på samma modell som fjolårets version. Upplägget är desamma med sessioner på både horisontella frågor som berör hela programmets genomförande och mer tematiska inslag om vilka resultat som förväntas på tematiskt FoI-område. Eventet är en del av den ”strategiska planeringen” av ramprogrammet som berör programmets första år och utgör ett steg mellan förordningstext och arbetsprogram (workprogram, WP) som ska underlätta att samordna programmet med EU:s övergripande målsättningar och övriga insatser. Samtidigt är det en kommunikativ process där EU-kommissionen vill synliggöra unionens insatser för FoI för allmänheten och forskarsamhället.

Läs mer och registrera dig till European Research and Innovation Days här.

EU samlar in idéer för fler missions

Ett nytt inslag i horisont Europa är Missions som ska mobilisera Europas krafter för att lösa de största samhällsutmaningarna och engagera medborgarna i forskningsinsatser. 5 tematiska områden har redan identifierats och nu finns det möjlighet för allmänheten att bidra med sina åsikter om vad de ska innehåller mer konkret. Tematiska områden:

  • Adaptation to climate change, including societal transformation
  • Cancer
  • Healthy oceans, seas, coastal and inland waters
  • Climate-neutral and smart cities
  • Soil health and food

Det är möjligt att lämna sina synpunkter till och med 14 september. Läs mer och delta här.

EU innovation fund

Intäkterna från EU:s handel med utsläppsrätter ska nu investeras i innovationsprojekt som bidra till att uppfylla målet om första klimatneutrala kontinenten till 2050. Fonden har nu sin första utlysning öppen till 29 oktober och som riktar sig till projekt med storskaliga demoanläggningar. Värderingen av projekten tar avstamp i den potentiella klimatnyttan snarare än den själva tekniska lösningen och erbjuder finansiering i klumpsumma som ska minska administration och kan gå till en enskild förmånstagare utan krav på konsortium. I slutet av 2020 kommer utlysningar till mindre projekt. Fonden riktar sig till energiintensiva industrier, förnyelsebar energiproduktion, energilagring samt, infånga och lagra koldioxid (CCS).

Läs mer om EU Innovation fund här.

/Niklas Johansson

 

 

 

09 Sep 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information