Sverige fortsatt ledare i EU:s Innovation Scoreboards

EU-kommissionen har släppt 2020 års version av Innovationsindexet ”Innovation scoreboards” som jämför styrkan i medlemsländernas innovationssystem. Återigen utpekas Sverige som det mest innovativa landet i Europa, en position som Sverige haft varje år sedan 2011 då jämförelserna startade.

Band de toppresterande länderna i mätningen finns även Finland, Danmark och Nederländerna. Storbritannien brukade höra till de högpresterande länderna men ingår inte längre i jämförelsen på grund av det planerade utträdet ur unionen.  

På aggregerad europeisk nivå framgår att EU som helhet stärkt sin innovationsförmåga sedan mätningarna startade och att skillnaden i prestationer mellan ländernas innovationssystem har minskat. Jämförelser görs även med andra kontinenter och visar att EU enligt detta index har starkare innovationskraft än USA, Kina, Ryssland och Indien. Däremot rankas Sydkorea, Australien och Japan högre än EU 

Resultaten är en sammanställning av en rad indikatorer som ämnar fånga in prestationer inom förutsättningar, investeringar, innovationsverksamhet och påverkan. 

 

Mätpunkter som ingår i indexet

Trots Sveriges ledande position i jämförelsen är resultaten inte enbart positiva. En nedbrytning av de ingående indikatorerna visar att Sverige presterar bättre än övriga EU-medlemsländer på nästan samtliga faktorer, men under EU-genomsnittet på några jämförelsepunkter. Det gäller faktorer som rör Företagens investering i innovationsaktiviteter utanför Forskning- och utvecklingsavdelningarna (FoU), privat medfinansiering av publika insatser för FoU samt Försäljning av innovationer som är nya på marknaden. Detta förhållande hänger med från föregående år.  

Vartannat år presenteras även Regional Innovation Scoreboard där data är nedbruten på regional nivå och anges på NUTS2- nivå, i vårt fall för Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten) samt Mellersta Norrland (Västernorrland och Jämtland Härjedalen). I den senaste versionen från 2019 rankas Övre Norrland som en stark innovatör på näst högsta nivån och Mellersta Norrland på nivån under, på en europeisk genomsnittsnivå. Indexet är ett verktyg för regioner att utvärdera och stimulera sina innovationssystem men har ingen politisk dimension och påverkar inte EU:s stödformer och finansieringsinstrument.  

Läs mer om Innovation Scoreboards här

/Niklas Johansson

15 Jul 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information