Tyck till om ny transportstrategi för hållbar och smart mobilitet som ska minska utsläppen

Då Europeiska gröna given inkluderar målet att reducera transportrelaterade växthusutsläpp med 90% till år 2050 har EU-kommissionen inlett ett samråd för att samla in synpunkter på en ny strategi som ska säkerställa att EU:s transportsektor är redo för omställningen som krävs för att nå detta mål. Svara senast den 23 september!

Under 2017 stod transporter för nästan en fjärdedel av alla EU: s utsläpp av växthusgaser (vägtransporter utgör 20%). Transport är den enda ekonomiska sektorn vars utsläpp av växthusgaser är högre än 1990 och där utsläppen växer trots förmildrande insatser. Transport är också en viktig bidragsgivare till luftföroreningar och buller och har betydande effekter på våra hav, floder och sjöar.

Med detta som bakgrund inkluderar den gröna given ett mål att reducera transportrelaterade växthusutsläpp med 90% till år 2050. Med samrådet ämnar EU-kommissionen därför anta en strategi som kan möta detta mål och säkerställa att EU:s transportsektor är redo för en ren, digital och modern ekonomi. Med beaktande av effekterna av Coronapandemin på transportsektorn kommer strategin att skapa en väg för sektorn mot hållbara och digitala övergångar.

Objektivet med strategin inkluderar att:

  • öka upptaget av fordon med nollutsläpp
  • möjliggöra hållbara alternativ på lösningar tillgängliga för allmänheten och företag
  • stödja digitalisering och automatisering
  • förbättra anslutning och åtkomst.

Svara på konsultationen innan den 23 september genom att besvara en enkät online. Alla invånare och organisationer är välkomna att bidra. Fram till den 29 juli är det också möjligt att lämna synpunkter på kommissionens färdplan om arbetet med processen kring strategin. Kommissionen planerar anta strategin under fjärde kvartalet 2020.

Läs mer och svara på färdplanen, senast den 29 juli, här

Läs mer och svara på samrådet, senast den 23 september, här

Läs om Europeiska gröna given här

/Julia Hanson

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information