Uppdatering om kommande EU-budget utifrån forskning och innovation

Efter långdragna förhandlingar kunde EU:s stats- och regeringschefer på morgonen den 21 juli tillslut presentera en överenskommelse av den fleråriga budgetramen 2021–2027 (MFF). För forsknings- och innovationspolitiken (FoI) innebär överenskommelsen en del neddragningar jämfört med ambitionerna innan mötet. Nu återstår att se hur det slår mot de planerade initiativen och ambitionerna i de olika programmen och hur de slutligen utformas.

Det största forsknings och innovationsprogrammet Horisont Europa har landat på 80,9 miljarder euro varav 75,9 miljarder euro från den ordinarie budgeten (MFF) och 5 miljarder euro i krisstöd från next generation EU (NGEU) vilket är att jämföra med kompromissförslag innan toppmötet där Horisont Europe föreslogs omfatta 89,4 miljarder euro (75,9 från MFF och 13,3 från NGEU). Detta motsvarar inte den ambitionsnivå som EU:s övriga institutioner och flera medlemsländer antagit med sikte på en moderniserad budget med starkt stöd till FoI för hantering av samhällets utmaningar. Överenskommelsen innebär en minskad andel av budgeten till FoI med Horisont 2020 som utgjorde 7,1% av den totala budgeten medan Horisont Europa endast 4,5%.

Även det nya programmet Digital Europe Program (DEP), som bland annat ska finansiera europeiska digitala innovationshubbar har sett en minskning från 8.2 till 6.27. Programmet EU4Health som skulle utveckla unionens kunskapsbas och kapacitet att hantera COVID-19 och andra framtida kriser har fått en rejäl nedskärning från 9.4 till 1.67 miljarder euro. Samtidigt har EU space program fått se en nedskärning från 15,2 till 13.2 miljarder euro.

Det är ännu svårt att förutse vad dessa budgetposter innebär för norra Sverige i siffror då det är medel som fördelas i öppen konkurrens som så klart hänger på starka ansökningar utan särskild regional eller nationell allokering. Klart är att dessa nedskärningar är olyckliga för Norra Sveriges som gynnas av en stark och välriktad FoI-budget då våra universitet och företag och offentliga aktörer har varit mycket aktiva i föregående programperiod och står starka i konkurrensen om medlen och bidrar starkt till Sveriges ”återflöde”. 113 miljoner Euro från Horisont 2020 tilldelades aktörer i de fyra nordligaste regionerna under 2014–2020 (Q1).

Det återstår att se hur överenskommelsens budgetposter påverkar utformningen av programmen och om alla initiativ kan starta som planerat med längre budget eller om några insatser utesluts. De kommande månadernas mer detaljerade förhandlingar kommer att ge mer vägledning i hur norra Sveriges FoI-aktörer ytterligare kan stärka sina positioner inför att programmen sjösätts 2021. Då FoI-budgeten är utformad för att understöda unionens politiska ambitioner blir det också intressant att följa om ambitionerna inom den digitala och gröna omställningen samt för ökad konkurrenskraft påverkas framöver. En möjlig väg framåt är att fler dörrar mellan sektorsprogrammen och strukturfonderna öppnas ytterligare så att det blir fler möjligheter att synliggöra regionernas bidrag till EU:s övergripande policys och FoI-program genom regionalfondsmedlen.

Läs detaljerna i beslutet om EU:s långtidsbudget 2021-2027 här

Senaste överenskommelsen om Horisont Europa från 20 mars 2019 här och här

 

/Niklas Johansson

09 Sep 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information