EU-kommissionen föreslår färdväg för det digitala decenniet

Den 15 september kom EU-kommissionen med ett förslag på färdväg för det digitala decenniet med utgångspunkt i den digitala kompassen för 2030. Färdvägen innehåller en konkret handlingsplan för hur EU ska uppnå den digitala omställningen till 2030.

EU-kommissionen menar att digitaliseringens centrala roll för grön omställning och en hållbar framtid blev än mer tydlig i sviterna av Covid-19-pandemin som belyst hur ojämn den digitala utvecklingen är i EU-länderna. EU-kommissionen vill därför minska skillnader mellan olika länder, olika företag, landsbyggd och väl uppkopplade urbana miljöer och förbättra de digitala förutsättningarna för alla. 

I mars tidigare i år lanserades digital kompass där EU-kommissionen presenterade visionen om en framgångsrik digital omställning av Europas ekonomi och samhälle i slutet av decenniet. I kompassen förslogs ett antal konkreta digitala mål när det gäller färdigheter, infrastruktur, företag och offentliga tjänster. Med utgångspunkt i denna kompass har EU-kommissionen nu kommit med ett förslag på färdplan med ett ramverk för styrning som syftar till att säkerställa att EU uppnår sina digitala mål fram till 2030.  

En färdväg för det digitala decenniet 

EU-kommissionen vill att färdplanen ska ses som ett stabilt ramverk för styrning och en konkret handlingsplan för hur EU:s digitala ambitioner för 2030 ska uppnås i praktiken. Färdplanen innehåller bland annat en mekanism för kontinuerligt samarbete mellan EU-länderna som ska bestå av följande; 

 • Ett strukturerat, transparent och gemensamt uppföljningssystem baserat på indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) för att mäta framstegen mot vart och ett av målen för 2030, inklusive nyckeltal (KPI:er). 
 • En årlig rapport om läget för det digitala decenniet, där EU-kommissionen kommer att utvärdera framstegen och ge rekommendationer till åtgärder. 
 • Fleråriga strategiska färdplaner avseende det digitala decenniet för varje medlemsland, där de kommer att beskriva antagna eller planerade strategier och åtgärder till stöd för målen för 2030. 
 • En strukturerad årlig ram för att diskutera och ta itu med områden med otillräcklig utveckling genom rekommendationer och gemensamma åtaganden mellan EU-kommissionen och medlemsländerna. 
 • En mekanism för att stödja genomförandet av flerlandsprojekt. 

Varje år kommer EU-kommissionen att lämna en rapport om läget för det digitala decenniet till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (medlemsländerna) för att: 

 • Redovisa uppmätta digitaliseringsresultat i förhållande till utvecklingen i prognoserna, 
 • Utfärda riktade rekommendationer till medlemsländerna för att uppnå 2030-målen, med hänsyn tagen till nationella förhållanden. 

EU-kommissionen ska se över målen senast 2026 utifrån den tekniska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. 

Flerlandsprojekt 

Flerlandsprojekt är storskaliga projekt som syftar till att bidra till att uppnå målen för Europas digitala omställning fram till 2030. Dessa projekt kan inget enskilt medlemsland utveckla på egen hand utan handlar om samarbete mellan medlemsländer. EU-kommissionens tanke med flerlandsprojekt är att de ska göra det möjligt för medlemsländerna att gemensamt samla resurser för att bygga upp digital kapacitet på områden som är grundläggande för att stärka Europas digitala särställning och för att understödja Europas återhämtning. EU-kommissionen har fastställt en första förteckning över flerlandsprojekt som omfattar flera investeringsområden:  

 • datainfrastruktur 
 • lågeffektprocessorer 
 • 5G-kommunikation 
 • högpresterande datorsystem 
 • säker kvantkommunikation 
 • offentlig förvaltning  
 • blockkedjor 
 • digitala innovationsnav 
 • investeringar i människors digitala färdigheter. 

EU-kommissionen vill fungera som en katalysator för flerlandsprojekt och ska hjälpa EU-länderna att kartlägga sina intressen i flerlandsprojekt, ge vägledning om genomförande-mekanismer och ge stöd vid genomförandet, för att få fler att delta. Flerlandsprojekt ska kunna samla investeringar från EU:s finansieringsresurser, inklusive faciliteten för återhämtning och resiliens, samt från EU-länderna själva.  

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Läs hela förslaget på färdväg här. 

Läs mer om digitala kompassen här. 

/Maria Boström 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information