EU-kommissionen om tåg i Europa med fokus på norra Sverige

Den 6 juli under Digitala Almedalen hölls webbinariet “Crossing all of Europe by train – when is this fully a reality?” som anordnades av EU-kommissionen i Sverige med stöd av Botniska korridoren och North Sweden European Office. Kristian Schmidth, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat Move i Bryssel, var en av talarna som konstaterade att EU måste investera mer i tågsektorn. Därtill lyfte han att EU-kommissionen har en lång lista med frågor att ta itu med innan tåget som transportmedel kan få en renässans i EU.

Intresset för att resa med tåg är stort i Sverige och EU, inte minst av klimatskäl. Mot denna bakgrund finns en stor efterfråga på snabba och effektiva tågförbindelser inom Sverige och till kontinenten och för EU är ett ökat tågresande en viktig del av den pågående gröna omställningen. Vid webbinariet “Crossing all of Europe by train – when is this fully a reality?” som anordnades den 6 juli under Digitala Almedalen av EU-kommissionen i Sverige, med stöd av Norrtåg och North Sweden, presenterades och debatterades en rad frågor under de 45 minuter som webbinariet varade. Evenemanget uppmärksammade givetvis EU:s “Year of Rail” som löper under 2021 och behandlade frågor såsom var EU står för en liberalisering samt ökad konkurrens om tåg i EU, när nattåg blir aktuellt året runt samt om och isåfall när det blir möjligt med en rationell biljettbokning till kontinenten.

Jens Matthiessen, EU-kommissionen i Sverige, började med att hälsa välkommen och introducerade webbinariets moderator Joakim Berg, Communications manager på Norrtåg och projektledare för Botniska Korridoren som inledningsvis talade om de enorma kommande investeringar som planeras i norra Sverige och vilken betydelse transport kommer att ha för regionen samt hela Sverige. Bra transportrutter blir avgörande för Sveriges industri men också för turismsektorn som ökar i popularitet och omfattning i norra Sverige. Kristian Schmidth, Direktör på EU-kommissionens generaldirektorat Move gästade Digitala Almedalen från Bryssel och konstaterade att EU:s transportsektor måste bli grön snabbt för att leva upp till EU-kommissionens transportstrategi med målet om reducerade koldioxidutsläpp med 90 % till år 2050. Att få in nya innovationer inom tåget är en stor utmaning men vi måste accelerera nya initiativ och EU behöver integrerade system där det är möjligt att ta nattåg för att transportera sig mellan EU-länder på ett effektivt sätt, sa Schmidth. 

Persontransport och godstransporter

Jessica Wennberg, Vd på Heart of Lapland, belyste bland annat att det är ett problem idag att det inte går att planera sitt tågresande i god tid innan själva avresan såsom det är möjligt att boka flygresor långt i förväg. Hon berättade att Heart of Lapland har ett tätt samarbete med finska Lappland och norra Norge där de å ena sidan diskuterar de utmaningar som de grannliggande regionerna ser i att införa effektiva tåg mellan gränserna, å andra sidan ser de nya trender som talar för att investera mer i tåg då människor i högre utsträckning vill se vyer och uppleva mer under själva resan samt att resenärer är villiga att resa under en längre tidsperiod och istället göra färre resor.

Björn Wiman, Kulturchef Dagens Nyheter, berättade om en resa han gjorde för några år sedan från Stockholm till Venedig och tillbaka i syfte att visa tidningens läsare att det är möjligt att resa med nattåg i Europa. Han lyfte något som han tror är bortglömt idag, nämligen de erfarenheter kopplade till själva resandet som utgör en härlig del av en reseupplevelse som man erhåller genom att ta tåget. Vid sin egen tågresa till Venedig menade Wiman att han fick återuppleva sin ungdom igen, den tiden då det var populärt med tågluffande, och att det var en fantastisk upplevelse som han delade med sina medresenärer. En upplevelse som inte existerar om man flyger, menade Wiman.

Per Helgesson, Ansvarig samhällskontakter och höghastighetståg på SJ, betonade vikten av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för utvecklingen av tåg i Skandinavien. Huvudsakliga utmaningar som Helgesson menar är avgörande för att accelerera tågsektorns utveckling i EU är att synkronisera EU-medlemsländernas tågsystem och att införa gemensamma regleringar på EU-nivå. Det rör sig om alltifrån språkkrav till tidsbestämmelser, där han ser att EU har en avgörande roll i att hitta lösningar som kan fungera för alla då medlemsländerna har olika system som idag krånglar till det för det gränsöverskridande resandet. 

Inspel från Europaparlamentet

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, menade att vi är inne i en renässans för tåg då efterfrågan på hållbara resor och nya sätt att uppleva resor ökar. Därefter ställde Dalunde den retoriska frågan varför tågen blev mindre populära än flygen? Då det blev billigt att flyga drogs mattan bort för utvecklingen av tågen varvid tågluffandet övergick till flygande. Då transportsektorn står för en hög andel av EU:s koldioxidutsläpp krävs det att EU inför en skatt på flyg så att man som resenär får betala för klimatavtrycket man orsakar genom att flyga, sa Dalunde. Detta skulle också kunna ge tågsektorn luft under vingarna.

Emma Wiesner, även hon Europaparlamentariker, började med att hålla med Dalunde om flygskatten då hon konstaterade att EU behöver balansera upp ansvaret för en sektor som kommit undan för enkelt med sina fossila utsläpp. Vi behöver en mjuk övergång och harmonisering av medlemsländernas tågsystem för att göra gränsöverskridande resor enklare och underlätta för passagerares rättigheter. Därtill måste EU införa ett öppen transparent system så att man kan köpa tågbiljetter lika enkelt som via flygresor.se där man från en svensk webbplats kan boka en flygresa på andra sidan jordklotet, sa Wiesner.

10 minuters paneldebatt om tågens renässans 

Per Helgesson, SJ, framförde att det är på god väg att vara möjligt att boka tågresor mellan olika länder men att det inte är utan utmaningar. Tåg har både nationella och transnationella regleringar till skillnad från flygsektorn, vilka är svåra att hantera. En tågförare måste exempelvis kunna tala det lokala språket medan en pilot enbart behöver tala engelska. EU-kommissionens Kristians Schmidths svar på detta var att EU måste investera mer i tågsektorn och att regleringar måste lättas. Nationella regleringar måste ersättas av gemensamma EU-regler, annars är det inte möjligt att utveckla ett gemensamt effektivt system. Listan är lång som vi behöver åtgärda innan tåget kan få en renässans i EU, menade han. Emma Wiesner underströk hur viktigt det är för EU att även inkludera norra Sverige i EU:s transportkorridorer eftersom det inte är länge sedan som regionen inte fanns med på EU:s transportkartor. Särskilt i tider där både person- och godstransporter kommer att öka då investeringar är att vänta i regionen. Dalunde kommenterade därefter att vi inte utnyttjar tågets potential till fullo idag eftersom tågresandet anses som en regional och nationell fråga. Därför måste tåget prioriteras på EU-nivå där gemensamma åtgärder måste vidtas för en progressiv utveckling, vidhöll Dalunde.

/Julia Hanson

Titta på webbinariet i efterhand här. 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information