Europeiska Turismforumet och ministerrådet om vägen framåt för EU:s besöksnäring

Den 16 november träffades EU:s ministrar med ansvar för turism och den 17 november hölls EU-kommissionens 20:e Europeiska Turismforum. Det centrala temat för diskussionerna var att komma överens om riktlinjer för vägen framåt för EU:s turismsektor som drabbats hårt av Covid-19-pandemin samt formulera principer för en grön och digital omvandling av besöksnäringen i EU.

Informellt ministermöte 

Dagen innan det 20:e europeiska turismforumet höll EU:s turistministrarna ett möte med fokus på hur den gröna och digitala omställningen, den så kallade “twin-transition”, ska gå till inom den europeiska turismens ekosystem till 2030. Turistministrarna diskuterade nyckelåtgärder för att förbereda en konkret uppsättning åtgärder för att underlätta återhämtning av turistindustrin efter Covid-19-pandemins påverkan. Ministrarna la även mycket vikt vid att stärka motståndskraften inom europeisk turistindustri, inför eventuella framtida kriser. De betonade också vikten av utbildning och yrkesutbildning, samt relevant omskolning och kompetensutveckling i turismens ekosystem. 

Europeiska turismforumet 2021 

Det 20:e Europeiska Turismforumet organiserades i och av Slovenien, det land som fram till 2023 innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd i samarbete med EU-kommissionen. Turistforumet samlade medlemsstaternas myndigheter med ansvar för turism, representanter för turistnäringen och destinationerna, internationella turistorganisationer och EU-institutioner för att diskutera effektiva sätt att stödja den gröna och digitala omställningen av EU-turismen. Målet var att ge ny fart åt fortsatta samarbete inom den europeiska turistindustrin och att inspirera arbetet mot en klimatneutral, smartare, mer innovativ, ansvarsfull och mer inkluderande turism i framtiden.  

Forumet var uppdelat i tre sessioner; 

  • EU:s turistindustri och destinationer som driver omställningen. 
  • Genomförandet av“twin-transition”– sätta mål och redogöra för framsteg. 
  • Stödja turism-relaterat datautbyte för innovation.

Den första delen av forumet fokuserade på att visa upp bästa praxis inom turistnäringar och turistdestinationer som redan har förbundit sig till “twin-transition” med målet att nå ut till så många andra intressenter som möjligt och inspirera dem att sträva efter en hållbar omställning. Det betonades också att när man utvecklar turismen är det viktigt att ha lokalbefolkningens livskvalitet, inte minst ursprungsbefolkningens livskvalitet i åtanke. 

Forumets andra del innehöll presentationer om innovativa modeller för att samla in och analysera databaser som syftar till att övervaka resultaten av “twin-transition” som också kan hjälpa till att identifiera och övervaka indikatorer på turismens inverkan på miljön och lokalbefolkningen och ge stöd för effektivare beslutsfattande på sektors- och destinationsnivå. 

Under den tredje panelen presenterades fördelarna med digital innovation inom turism. Diskussionen fokuserade på hur privat och offentlig sektor kan bidra till mer innovativa lösningar inom turismen. Fördelarna med digital innovation inom turism belystes med exemplet med projektet European Capital of Smart Tourism som är en tävling startad av EU-kommissionen för att belöna städer som utmärker sig för smarta, innovativa och inkluderande lösningar inom turism. 

Turismsektorn behöver bli mer motståndskraftig och hållbar 

Under forumet konstaterades att turistindustrin aldrig kommer att bli densamma som före Covid-19-pandemin, som gjorde att turismsektorn världen över drabbades av en plötsligt och drastiskt fallande efterfrågan. I Sverige minskade exempelvis turismkonsumtionen med 38 procent under 2020 jämfört med året innan, enligt Tillväxtverkets mätningar. Sammanfattningsvis var de centrala slutsatserna från både det 20:e Europeiska Turismforumet och det anslutande informella turistministermötet var att turistsektorn behöver bli mer motståndskraftig, ansvarsfull, smart, inkluderande, grön och digital för att kunna tackla framtida utmaningar och bli mer långsiktigt hållbar för alla.  

Läs mer om kompetensförsörjning och besöksnäringen i norra Sverige här  

Läs mer om europeiska turismforumet här.

Läs Tillväxtverkets turismstatistik här. 

/Maria Boström 

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information