Finansiering till 15 industrikluster för EU:s återhämtning

EU har öppnat en utlysning som ska etablera europeiska kluster som bidrar till den gröna och digitala omställningen samt återhämtningen efter Covid-19-pandemin. Utlysningen sker inom de sektorer som pekas ut som särskilt viktiga för återhämtningen i EU:s industristrategi. Klusterbegreppet är närbesläktat med EU:s smarta specialisering så det finns möjlighet för kluster i North Swedens regioner att ansluta sig till dessa initiativ.

Klustren har en strategisk betydelse för EU:s prioriteringar då de tar sin utgångspunkt i den industristrategi för EU:s gröna och digitala omställning som presenterades 10 mars 2020. Dagen efter deklarerade världshälsoorganisationen Covid-19 som en pandemi som sedan dess minst sagt har haft en stark påverkan på EU:s industrier och ekonomi. I och med detta har EU-kommissionen fått anledning att göra en riktad uppdatering av sin industristrategi, där ett antal lärdomar som dragits från coronakrisen arbetats in. Den uppdaterade strategin sätter större fokus på är att stärka motståndskraft inom den inre marknaden i EU, att stödja EU:s öppna strategiska oberoende genom att åtgärda beroendesituationer samt att stödja affärsmässiga incitament för den gröna och digitala omställningen.  

Den 30 september öppnade utlysningar för Eurokluster, ett initiativ för finansiering av europeiska kluster i Europa som kan förstärka EU:s motståndskraft och påskynda övergången till en grön och digital ekonomi. På så sätt ska initiativet bidra till genomförandet av EU-kommissionens uppdaterade industristrategi, samt strategin för små och medelstora företag för ett hållbart och digitalt Europa. 

EU-kommissionen menar att klustren ska ses som organiserade försök att:  

 • förbättra motståndskraften i EU:s industriella ekosystem genom att utveckla sammankopplingar av värdekedjor på EU:s inre marknad 
 • förnya EU:s strategiska oberoende för att bygga kapacitet i de mest kritiska leveranserna och teknikerna i deras ekosystem 
 • anta processer och teknik för att stärka omvandlingen till en grönare och mer digital ekonomi 
 • främja vidareutbildning och omskolning av arbetskraft samtidigt som man lockar experter 
 • bli mer internationella för att öka tillgången till globala leverans- och värdekedjor 

Utlysningen ska etablera kluster inom 14 industriella grenar som pekats ut som särskilt viktiga i industristrategin, samt ett övergripande tema:  

 • Turism 
 • Rörlighet, transport, bil 
 • Rymd och försvar 
 • Byggsektorn 
 • Livsmedelssektorn 
 • Energiintensiva industrier 
 • Textil 
 • Kreativa och kulturella industrier 
 • Digital 
 • Förnybar energi 
 • Elektronik 
 • Detaljhandeln 
 • Närhet och social ekonomi 
 • Hälsa  
 • Ett övergripande kluster 

Utlysningen riktar sig till kluster inom dessa områden som omfattar hela Europas geografi. För Norra Sveriges aktörer finns det möjlighet både att starta upp europeiska kluster samt att ansluta sig till redan befintliga nätverk som för förbereder ansökningar till denna utlysning. EU:s arbete med att etablera kluster är närbesläktat med ambitionerna inom Smart specialiseringsstrategier(S3) och de tematiska plattformar som bildats för att underlätta för regioner att samverka inom deras utpekade styrkeområden. Regionernas aktörer kan därför gynnas av att ansluta sig till dessa kluster som nu formeras som en del av EU:s industripolitik.  

Vem kan söka: EU-kommissionen efterfrågar klusterorganisationer och klusternätverk eller andra typer av organisationer som stöttar gröna och digitala övergångar och som kan vara med att bygga upp EU:s motståndskraft.   

Tillgänglig budget: 42 000 000 EURO 

Sista ansökningsdag: 30 november 2021, 17.00.  

Läs mer om Eurokluster här. 

Hitta mer information om hur du ansöker här.  

Läs mer om EU-kommissionens industristrategi här 

Läs mer om EU-kommissionens SMF-strategi här. 

 /Maria Boström 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information