Lansering av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa

Den 2 februari anordnades den officiella lanseringen av Horisont Europa, EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation. EU-kommissionen siktar på att inleda utlysningar i april 2021 men innan något av budgeten motsvarande 95,5 miljarder euro kan fördelas till europeiska forsknings- och innovationsprojekt återstår administrativa och rättsliga utmaningar som måste hanteras.

EU:s forsknings- och innovationskommissionär Mariya Gabriel inledde programmet vid EU-kommissionens lansering av Horisont Europa med en uppmaning till rådet och Europaparlamentet att avsluta sina förhandlingar om de slutliga detaljerna i programmet så snart som möjligt. Gabriel bad även det portugisiska EU-ordförandeskapet i rådet att skynda på saker och ting.  

"Jag räknar med att du fortsätter att spela en nyckelroll när vi slutför den strategiska planen för Horisont Europa", sade Gabriel till den portugisiska vetenskapsministern Manuel Heitor. 

Enligt Gabriel har forskningsbudgeten för EU-27 ökat med 30 procent jämfört med det tidigare programmet, Horisont 2020. Genom sex kluster som är inriktade på hela spektrumet av globala utmaningar ska Horisont Europa frambringa ny kunskap och innovation på områden som hälsa, klimat, digitalisering, energi och rörlighet, livsmedel, jordbruk och biologisk mångfald, kultur och kreativitet, civil säkerhet, industri och rymd. Hälsoklustret kommer till exempel att ta itu med utmaningar som coronaviruspandemin, utvidgning av kliniska prövningar, vacciner, behandlingar och diagnostik, översättning av forskningsresultat samt folkhälsofrågor. 

Få synergier att fungera 

Under utformningen av EU:s fleråriga budgetram (MFF) har det varit en prioritet för lagstiftarna att underlätta samspel mellan EU:s olika finansieringsinstrument genom synergierHorisont Europa innehåller nya bestämmelser som ska göra det möjligt att kombinera olika finansieringsströmmar för att öka effektiviteten i EU:s insatser för forskning och innovation, inte minst regionalfondsmedelFör att lyckas med synergierna de kommande månaderna och åren, krävs det att instrumenten utformas på att smart sätt och att det blir attraktivt för medlemsländer, regioner och forsknings- och innovationsaktörer att eftersöka dem. 

Parlamentsledamoten Cristian Bușoi, ordförande för ITRE:s forsknings- och industriutskott i Europaparlamentetuppmanade medlemsstaterna att använda sig av dessa nya rättsliga bestämmelser och prioritera investeringar i forskning och innovation i linje med de prioriteringar som förhandlats fram på EU-nivå"Jag vill uppmuntra er i dag att sprida nyheter och utnyttja denna möjlighet," sade han. 

Mariya Gabriel uppmanade även EU:s forskningsministrar att använda återhämtningsfonden för pandemin till att investera i forskning och anpassa EU:s och de nationella prioriteringarna.  

Stjärnforskare stödjer Horisont Europa 

Utöver de politiska och administrativa delarna innehöll programmet även framgångsrika exempel från tidigare programperiod 2014–2020 med presentationer av forskarna bakom det första Covid-19-vaccinet som godkändes av västerländska myndigheter. Det var det tyska bioteknikföretaget BioNTech som utvecklade ett vaccin tillsammans med den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer. BioNTechs VD Ugur Sahin berättade att det var EU-finansiering som lade grunden för hans företag och att detta hjälpte honom att bygga upp ett forskarteam för cirka 20 år sedan. På den tiden var det mest fokus på cancervacciner men då Tureci hörde talas om Covid-19 i januari 2020 väcktes idén att ta fram ett vaccin. Han framhöll att processen ta fram Covid-19-vaccinet var mycket snabb historiskt sett. 

Läs mer om Horisont Europa här

/Andreas Stenlund 

17 Feb 2021 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information