Möte mellan svenska regionkontor och Sveriges klimatförhandlare i EU

Den 9 november träffade de svenska regionkontoren Sveriges ständiga representation till EU för en diskussion om förestående förhandlingar kring det stora klimatpaketet ”Fit for 55” och de knäckfrågor som finns för svensk del. För norra Sverige liksom många andra regioner är det framförallt skogens roll i EU:s gröna omställning som är av särskilt intresse. Representationen är Sveriges förhandlare i EU och företräddes av Torbjörn Haak, EU-ambassadör och Sveriges huvudrepresentant i förhandlingarna om klimatfrågorna, och hans medarbetare i de olika rådsarbetsgrupperna.

Sveriges syn på skogen under press från EU

Mötet på den svenska representationen initierades av North Sweden genom de svenska regionkontorens samverkan inom nätverket Svereg efter ett tidigare möte, där det framkom behov av en fortsatt dialog för en samsyn på Brysselarenan kring framförallt skogsperspektiven i EU:s stora klimatpaket. Från EU:s sida finns en ambition om att se skogen som en kolsänka genom att öka mängden skog och minska uttaget av trävaror och framförallt biomassa från skogsbruket, vilket riskerar att slå mot den svenska skogsnäringen. Från de svenska regionerna och även nationellt finns en samsyn om att EU:s förslag är för långtgående i att begränsa det svenska skogsbruket, men det finns från regionerna också en oro för att Sverige inte skall lyckas driva sin linje tillräckligt tydligt och hårt i stundande förhandlingar.

Budskapet från Torbjörn Haak och hans medarbetare med ansvar för de olika förhandlingsboxarna, var att, i enlighet med Sveriges linje, så håller man fast vid att ha höga målsättningar för minskningen av koldioxidutsläpp i EU med 55% till år 2030 jämfört mot 1990, men att det skall vara mer flexibelt hur respektive land når dessa mål genom exempelvis användning av biobränslen för svensk del. Detta även om EU definierar biobränslen som en övergångslösning, dock utan att sätta någon bortre gräns för dessa bränslen som också framgent kommer att vara en del av EU:s klimatmix sades det. Från North Swedens och övriga regioners sida konstaterades dock att med den linje EU-kommissionen för, så kommer intresset för att vilja investera i biobränslen att minska och många av de investeringar som gjorts runtom i Sverige att riskera bli olönsamma, trots att de bidrar till att drastiskt minska tillförseln av koldioxid till atmosfären.

Komplexa förhandlingar med behov av att göra regionernas röst hörd

Vad gäller synen på skogen så finns det en skiljelinje i att Sverige har en tradition av skogspolitik medan övriga EU har mindre av det och EU-kommissionen har nu en tydlig ambition att lagstifta i även sådant som Sverige anser är nationella frågor. Det finns många andra länder med samma syn som Sverige, men det kommer inte att räcka för att stoppa lagstiftning som berör skogsområdet. Hur definitionerna och detaljerna blir i förhandlingarna kommer därför att bli avgörande för utfallet. Det kompliceras av att skogsfrågorna går in i många av de olika lagstiftningspaketen och att det därtill finns ambitioner som krockar mellan att vilja ersätta oljebaserade produkter med biobaserade och samtidigt minska uttaget av skogsråvara som helhet. Från de svenska förhandlarna framhölls att det finns en samordning mellan de olika förhandlingspaketen för att hålla en samlad linje från svensk sida. Det är samtidigt från regeringen och de olika departementen på hemmaplan som förhandlingsmandaten ytterst styrs.

Det konstaterades att det är komplexa frågor och regionerna behöver aktivera sig för att bidra till debatten i EU, men också på hemmaplan då det finns olika syn även i Sverige på dessa frågor, vilket framgår av debatten i inte minst svensk media. Regionerna har en arena att driva opinion och agera i EU utifrån sin uppbyggda kunskap och att kunna visa på den praktiska betydelsen av de lokala och regionala innovationssystem där skogen har en roll, av vikt att förmedla till EU:s aktörer för ökad förståelse för de nordiska perspektiven på skogsbruket. Det var ett genomgående budskap från den svenska EU-representationens sida om hur regionerna genom det också kan bidra till den svenska förhandlingspositionen i EU genom att arrangera seminarier och andra aktiviteter på Brysselarenan för att sprida kunskap om det skogens roll och betydelse.

/Mikael Janson

Läs mer om EU:s klimatpaket ”Fit for 55” här.

Läs om North Sweden och EU:s skogsstrategi här.

09 Nov 2021 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information