Nytt finansieringsinstrument till AI-företag

I december 2020 lanserades ett nytt finansieringsinstrument riktat mot företag verksamma inom artificiell intelligens (AI). Initiativet är en del av EU:s digitala strategi och riktar sig i första hand till företag som befinner sig i en tidig utvecklingsfas inom AI. Medel om 150 miljoner euro planeras att utlysas de närmsta fyra åren.

Fokus på små- och medelstora företag 

Initiativet lanserades i början av december 2020 under den internationella tech-konferensen Web Summit i LissabonBakom fonden står den Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) som tillsammans med privata investerare planerar att stötta 20–30 små- och medelstora företag verksamma inom AI-utveckling. Syftet är att främja utvecklingen av banbrytande AI-applikationer och tekniker såsom bland annat Blockchains and Robotics inom EU. Fonden kommer göras tillgänglig för aktörer inom EU och i länder verksamma inom Horisont 2020.  

Ett EU rustat för den digitala omställningen 

Initiativet är en del av EU:s digitala strategi som ska se till att den digitala omställningen görs tillgänglig för såväl medborgare som företag, samtidigt som den bidrar till målet om ett klimatneutralt Europa till 2050. Med strategin vill EU-kommissionen främja utvecklingen av AI-baserade lösningar genom att bland annat stödja finansiering av utveckling och användning av AI med hjälp av EIF. Samtidigt medför den nya tekniken höga krav på säkerhet och transparens, varav strategin även innefattar förslag på ny lagstiftning som möjliggör för kontroll och spårning av AI-system.  

Läs mer om det nya investeringsinstrumentet här.  

/Elin Johnson

11 Jan 2021 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information