Regeringen vill satsa på norra Sverige

I regeringens infrastrukturproposition som presenterades den 16 april meddelades att man skjuter till 176 miljarder kronor till transportsystemet 2022–2033, vilket innebär sammanlagt nära 800 miljarder kronor till trafikinfrastruktur i Sverige. Det ser positivt ut för norra Sverige då både fortsatta satsningar på utbyggnad av järnvägen i norra Sverige samt färdigställande av Norrbotniabanan nämndes under regeringens presskonferens.

Den 16 april presenterade regeringen sin infrastrukturproposition med en ekonomisk ram på närmare 800 miljarder kronor. På pressträffen nämnde infrastrukturministern Tomas Eneroth flera gånger vikten av att färdigställa Norrbotniabanan, något som är en positiv signal till parterna i samarbetet Botniska korridoren, som höll en egen pressträff i samband med offentliggörandet av regeringens infrastrukturproposition. Man menar nu att regeringen getts förutsättningar att uppfylla Januariavtalets löfte om fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige 

Traditionellt har störst satsningar gjorts i områden med stor befolkning, men i år framhöll regeringen att många områden med mindre eller minskande befolkning har verksamheter som är av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Detta gäller inte minst för Sveriges sju nordligaste regioner där en stor del av landets råvarubas finns, och där just nu rekordstora investeringar görs. 

Nu finns möjlighet för staten att matcha industrins investeringar med att bygga ut Botniska korridoren och de anslutande stråken. 

  • Det är av allra störst nationella vikt att vi nu kan växla upp och möte de investeringar som sker i norra Sverige, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth vid presskonferensen. 

Detta välkomnas i norra Sverige. 

  • Med tanke på de stora investeringar som nu görs i norra Sverige på över 1000 miljarder kronor, krävs att dubbelspårsutbyggnaden, Nya Ostkustbanan, påskyndas, konstaterade Glenn Nordlund, ordförande i regionstyrelsen Västernorrland. 

Utöver satsningarna för att förverkliga Norrbotniabanan nämner propositionen även övergripande satsningar på utbyggd järnväg i norra Sverige samt underhåll av vägar i inlandet. 

  • Vi har fortfarande ett påverkansarbete att göra, för det är inte säkert att färdigställandet av Norrbotniabanan sker så snabbt som vi vill, sa Richard Carstedt, regionråd Västerbotten. Med tanke på den utveckling som sker just nu i Västerbotten, och kanske främst i norra Västerbotten, är det av högsta vikt att utbyggnaden av tåget går fort. 

Nästa steg 

Exakt hur pengarna ska fördelas kommer att hanteras efter att riksdagen har fattat beslut om de ekonomiska ramarna, vilket väntas den 21 juni. Därefter kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur pengarna ska användas.  

Trafikverkets förslag väntas komma under hösten och efter remittering till alla berörda, kommer regeringen att fatta ett beslut om den kommande nationella transportplanen. 

Läs faktablad om infrastrukturpropositionen här 

Läs mer om Botniska korridoren här  

/Andreas Stenlund

27 Apr 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information