Transport: Snart avgörs hur mycket medfinansiering Sverige kan få långsiktigt från EU

I Sverige liksom i Bryssel genomgår transportpolitiken en förändring. EU-kommissionen arbetar just nu på en uppdatering av EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Förordningen pekar ut de viktigaste transportstråken för EU och sätter upp gemensamma mål för nätets färdigställande. North Sweden har arbetat aktivt i olika sammanhang med att påverka TEN-T i Bryssel. Den 16 december anordnas ett frukostseminarium i Riksdagen som är öppet för anmälan med fokus på vad det innebär för Sverige att vara del av EU:s gemensamma transportnätverk.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är en förordning som pekar ut de viktigaste transportstråken för EU och sätter upp gemensamma mål för nätets färdigställande. Då förordningen är mycket viktig för norra Sveriges fyra regioner som är i stort behov av utvecklad infrastruktur, har North Sweden sedan länge arbetat aktivt i olika sammanhang för att påverka TEN-T på EU-arenan.

– TEN-T-förordningen är viktig för oss eftersom vi ökar möjligheterna till medfinansiering för våra viktiga infrastrukturprojekt om vi är med på EU:s kartor, säger Lotta Rönström på North Sweden.

EU-kommissionen kommer presentera förslaget på ny TEN-T-förordning den 14 december. Därefter kommer det vara upp till medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet att komma överens om hur den slutgiltiga förordningen ska se ut.

– För att nå framgång är det viktigt att ha bra nätverk och god kontakt med viktiga aktörer inom de olika EU-institutionerna. Vi har nu innan förslaget presenterats haft tät kontakt med nyckelpersoner på EU-kommissionens generaldirektorat för transport och vi har även väldigt god relation med våra Europaparlamentariker som sitter i transportutskottet. Deras arbete blir nu väldigt viktigt i det här läget, eftersom Europaparlamentet, tillsammans med medlemsländerna i ministerrådet, EU:s lagstiftande organ, säger Lotta.

Från att ha fokuserat på framförallt en fungerande inre marknad och tillgänglighet inom EU har klimatet och även digitalisering seglat upp viktiga målsättningar för EU:s transportpolitik. Fördubblad godstrafik på järnväg och minskade utsläpp med 90 procent jämfört med 1990 års nivåer fram till 2050 är två av de mål som satts upp.

– EU prioriterar grön omställning och järnväg väldigt tydligt just nu, vilket ju ligger väl i linje med vårt arbete för utbyggd infrastruktur i mellersta och norra Sverige, säger Lotta. EU har ju också bekräftat att Botniska korridoren är viktig för hela EU då vi sedan i somras också ingår i stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet.

 

Lotta Rönström, Senior Adviser på North Sweden European Office

Att ingå i EU:s stomnätskorridorer markerar norra och mellersta Sveriges betydelse för hela EU:s och Sveriges utveckling. Korridorerna ska vara färdigställda till 2030, vilket ligger väl i linje med behovet av att färdigställa bland annat Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen för att möta de stora investeringarna som sker i norra och mellersta Sverige.

– Som ett infrastrukturprojekt längs en stomnätskorridor har vi goda möjligheter att få mellan 30–50 procents medfinansiering från EU:s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility, en möjlighet vi verkligen bör ta till vara på, säger Lotta.

Hur Sverige och EU bäst växelverkar för säkra en grön omställning av såväl samhället i stort som transportsektorn samt hur Sverige kan maxa sin medfinansiering från EU är också frågor som kommer att diskuteras på det frukostmöte som Botniska korridoren anordnar på Sveriges riksdag den 16 december. För att Sverige överhuvudtaget ska kunna få medfinansiering krävs att Sverige aktivt går in och söker medel. Och hittills har utfallet varit gott, när Sverige har ansökt om medfinansiering från EU för investeringar i Botniska korridoren har EU beviljat ansökningarna. Men det finns också orosmoln. Trafikverket vill i sitt förslag till ny nationell transportplan senarelägga en viktig etapp på Nya Ostkustbanan, och här har redan Sverige fått medfinansiering. Om senareläggningen blir av tyder allt på att Sverige måste betala tillbaka redan erhållna medel.

– Att senarelägga en etapp som EU redan har gett finansiering till ser inte alls bra ut, så nu hoppas vi att regeringen håller fast vid sitt tidigare beslut om tidplan och finansiering av etappen Gävle–Kringlan, och att man i nästa planbeslut tar ställning för att hela sträckan Stockholm–Luleå ska byggas klart. Med det gäller också att Sverige går in och ansöker om EU-finansiering och då också gör ansökningar för längre stråk, avslutar Lotta.

Läs mer och anmäl dig till eventet i Riksdagen den 16 december här.

06 Dec 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information