Botniska korridoren tar plats på Connecting Europe Days i Lyon 28–30 juni

Den 28-30 juni arrangeras EU-kommissionens stora transportkonferens i Lyon i Frankrike. Connecting Europe Days samlar politiker, näringslivsaktörer och representanter från EU:s olika institutioner till diskussioner om transport och infrastruktur. Målet är ett bättre sammankopplat Europa för ökad sammanhållning, tillgänglighet och konkurrenskraft. Samarbetet Botniska korridoren, där North Sweden ingår, kommer givetvis att finnas på plats för att berätta om varför bättre infrastruktur i norra Europa är bra för hela EU.

Den 14 december presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reviderad förordning för det transeuropeiska transportnätverket – TEN-T. Förslaget innebär en rad goda nyheter för norra Sverige. Åtta viktiga noder lyfts in på EU:s kartor, vilket innebär större möjligheter för Sverige att få medfinansiering från EU för viktiga infrastrukturprojekt. Detta är en tydlig signal att EU-kommissionen prioriterar utbyggd infrastruktur för att möta den gröna omställningen. Men vissa viktiga noder och stråk saknas fortfarande. Nu pågår förhandlingarna om TEN-T och samarbetet Botniska korridoren följer dem noggrant.

– Tidigare slutade EU:s kartor i höjd med Stockholm, resten var en vit fläck. Sedan förra sommaren ingår hela stråket från Stockholm upp till Luleå och vidare över mot Norge och Finland i EU:s prioriterade stomnätskorridor. Det skapar helt nya förutsättningar för medfinansiering från EU, säger Glenn Nordlund, regionråd i Västernorrland och ordförande i Nya Ostkustbanan.

Både Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan finns på plats i Lyon.

– Både vi och Nya Ostkustbanan har fått medfinansiering från EU och Connecting Europe Days är ett bra tillfälle att redovisa utfallet av EU:s medfinansiering, säger Elisabeth Sinclair, kommunikationschef för Norrbotniabanan AB.

Glenn Nordlund

Planeringen av Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå, 130 km ny järnväg, har slutförts enligt plan med hjälp av medfinansiering från EU. Ansökan omfattade 200 miljoner SEK varav 100 miljoner kom från EU och resterande delen från regionala medel.

– Det här har varit en riktig framgångssaga, säger Elisabeth Sinclair och fortsätter:

– Trafikverket har gjort ett imponerande arbete när det gäller kvalitet och inte minst att hålla tidsplan. Utan regeringens, regionernas och framför allt EU:s stöd hade detta inte gått att genomföra.

Även Nya Ostkustbanans vd finns på plats och precis som Norrbotniabanan är bolaget väldigt tacksamt över medfinansieringen från EU. Men just nu finns ett stort orosmoln. Nya Ostkustbanan har nämligen fått medfinansiering för två projekt varav det senaste handlar om den stora satsningen i och runt Gävle som kallas Gävle–Kringlan. Men Trafikverket tog i sitt förslag till ny nationell plan bort finansieringen av denna etapp. Trafikverkets förslag innebär en försening på mer än sju år. Om regeringen följer Trafikverkets förslag kommer Sverige tvingas betala tillbaka redan erhållna EU-medel.

– Att ta bort redan beslutade medel för en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i norra Sverige vore helt huvudlöst så jag hoppas verkligen att regeringen står fast vid sitt beslut från 2018. Jag vill kunna åka till Lyon och berätta om att regeringen nu satsar rejält på att bygga ut Nya Ostkustbanan och att vi liksom Norrbotniabanan är tacksamma över medfinansieringen. Jag vågar inte tänka tanken hur det skulle kännas om Sverige tvingas betala tillbaka redan erhållna EU-pengar, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Även om det finns oro för att behöva betala igen redan erhållna EU-medel ser både Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan en stor potential i den fortsatta utbyggnaden av kustjärnvägen. EU har även medfinansierat investeringar i såväl Luleå som Gävle hamn, vilket också är en viktig del i att bygga ett robust och kapacitetsstarkt infrastruktursystem.

En viktig del i det europeiska transportarbetet är EU-kommissionens stora transportkonferens som arrangeras tillsammans med det land som har ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Under våren 2022 håller Frankrike i ordförandeklubban och eventet går av stapeln i Lyon 28–30 juni där politiker, näringslivsaktörer och representanter från EU:s olika institutioner samlas för att diskutera vägen framåt mot ett sammankopplat Europa med smidiga, gränsöverskridande transporter av såväl personer som gods för ökad sammanhållning, tillgänglighet och konkurrenskraft. Botniska korridoren kommer att finnas på plats i utställningsdelen så kom och diskutera med oss!

– Den snabba gröna omställning som sker i norr och det nya säkerhetspolitiska läget gör att det är än mer angeläget att få TEN-T på plats enligt de mål och krav som finns i överenskommelsen på EU-nivå. Det är avgörande att detta speglas i den nationella transportplanen där snabb järnvägsutbyggnad måste prioriteras, konstaterar Lotta Rönström, North Sweden European Office.

Sverige tar över ordförandeklubban i EU den 1 januari 2023 vilket medför en fantastisk möjlighet att visa upp vårt vackra land och den snabba, gröna nyindustrialisering som sker och som är så viktig för både Sverige och EU i stort, genom att arrangera viktiga högnivåevent runtom i Sverige.

Lotta Rönström

– Våren 2023 kommer att vara en kritisk tidsperiod när det gäller förhandlingarna om TEN-T, vilket gör det än viktigare att ses för konstruktiva diskussioner kring EU:s transportpolitik. Connecting Europe Days är ett gyllene tillfälle att prata och resonera med transportaktörer av olika slag och få kloka inspel i förhandlingsarbetet. Under det svenska ordförandeskapet finns möjlighet att sätta än större fokus på de här frågorna samtidigt som man visar upp allt som sker hos oss, påpekar Erik Bergkvist, europaparlamentariker som kommer att finnas på plats vid konferensen i Lyon.

Den europeiska stomnätskorridoren ScanMed har nyligen förlängts längs med norrlandskusten och i EU-kommissionens förslag till ny TEN-T-vill man även se en liknande sträckning av den europeiska godskorridoren. Detta är en milstolpe som bör uppmärksammas! Varför inte genom att förlägga Connecting Europe Days 2023 i ScanMedförlängningen i norr?

Erik Bergkvist

Läs mer om Connecting Europe Days här

/ Lotta Rönström 

02 Jun 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information