EFNS invänder mot EU-initiativ för skogsövervakning och strategiska skogsplaner

EU-kommissionens samråd om en eventuell EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner avlutades den 6 maj. Europa Forum Norra Sverige (EFNS), där North Sweden ingår, motsatte sig initiativet eftersom de befarar att det skulle hämma fortsatt utveckling av varierade och robusta skogsområden i norra Sverige.

Skogshanteringen är en central del i EU:s gröna giv tillika målet om att bli klimatneutral. Det inkluderar att göra skogen resilient, främja en cirkulär bioekonomi och bevara biodiversitet. Av det ändamål tog EU fram skogsstrategin för 2030. Strategin innehåller lagförslag som riskerar att medfölja konsekvenser för norra Sveriges skogsbruk. 

EU-kommissionen vill harmonisera krav för uppgifter om europeiska skogar  

EU-kommissionen samlade in synpunkter om hur skogarnas status bör bedömas, övervakas och hur strategiska visioner bör utvecklas inför en eventuell förordning. Initiativet beskrivs som en EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner.  

Syftet uppgavs vara att EU saknar harmoniserad information om skogarnas status samt dess sociala, ekologiska och ekonomiska värde. EU-kommissionen menar att det försvårar bevakningen av klimatförändringars och nuvarande lagstiftningars effekt på skogar samt säkerställandet av lämpliga anpassningar och lagstiftningar. Kommissionen vill därför säkerställa detaljerade, korrekta och aktuella uppgifter om välbefinnandet och skötsel för Europas skogar, dess produkter och ekosystemtjänster.  

Europa Forum Norra Sverige invänder mot initiativet 

Europa Forum Norra Sverige (EFNS) uppgav i sitt svar på samrådet att de invänder mot initiativet om en EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner. EFNS menar att överstatlig skogsbevakning kan komma att hämma svenska skogsägares motivation att fortsätta vårda skogen på ett hållbart sätt. Detta eftersom Sverige har en tradition av fritt men ansvarsfullt skogsbruk som har bidragit till en bred variation av skogsvård och därmed skapat robusta skogslandskap. Därutöver betonade EFNS i sitt svar att skogshantering är en nationell angelägenhet och att subsidiaritetsprincipen bör respekteras för att säkerställa en fungerande skogshantering. 

Ett längre samråd planeras öppnas framöver för att bygga vidare på detta initiativ. 

Läs EFNS svar på samrådet här. 

Läs mer om initiativet här. 

Läs North Swedens nyhet om EU:s skogsstrategi här. 

/Hanna Bergman 

20 Maj 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information