EU satsar över 100 miljoner för att ta fram kompetens inom hållbart byggande i trä

Torsdagen den 24 november samlades nationella och europeiska beslutsfattare på hög nivå i finska Esbo för att diskutera hållbar utveckling och möjligheterna med byggande i trä under konferensen Into The Woods. Evenemanget är en del av EU-initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav en ny europeisk Bauhaus-akademi med fokus på forskning och innovation under evenemanget. De nordiska länderna är ledande inom hållbarhet, sa Ursula von der Leyen under sitt anförande.

Den 24 november samlades beslutsfattare på hög nivå tillsammans med experter och företrädare för skogs-, bygg- och arkitekturbranscherna för konferensen Into The Woods. Vid mötet deltog bland annat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Sveriges energi- och näringsminister samt vicestatsminister Ebba Busch, Finlands statsminister Sanna Marin och den estniska premiärministern Kaja Kallas. 

Evenemanget hölls på initiativ av EU-kommissionen och det finska miljöministeriet för att diskutera hur ett hållbart skogsbruk och byggande i trä kan vara en del av lösningen på de klimatutmaningar som Europa står inför. Utöver tal från bland annat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Ebba Busch arrangerades ett antal panelsamtal. 

Konferensen är en del av EU-kommissionens initiativ för Ett nytt europeiskt Bauhaus som ska främja hållbar utveckling, inkludering och skönhet i den byggda miljön. De nordiska länderna har inom ramen för Ett nytt europeiskt Bauhaus samlats i det nordiska Bauhaus-programmet, som fokuserar på den byggda miljöns klimatpåverkan och cirkulär ekonomi. 

En ny europeisk Bauhaus-akademi 

I sitt anförande lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en ny europeisk Bauhaus-akademi för hållbart byggande. Det nya initiativet ska främja forskning och innovation samt den kompetensutveckling som är nödvändig för att klara den gröna omställningen i byggsektorn. 

Initialt kommer den nya akademin att erbjuda distanskurser om biobaserade material i byggande. Vidare kommer det inom ramen för Horizon Europe att frigöras 10 miljoner euro för forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på biobaserade material.

Ursula von der Leyen framhöll i sitt anförande att de nordiska länderna är ledande inom hållbarhet. Den nya europeiska Bauhaus-akademin kommer enligt EU-kommissionens ordförande att bygga på den expertis och kunskap inom träbyggande som finns i de nordiska länderna.

Byggsektorn kan spela en avgörande roll i klimatomställningen 

För att nå klimatmålen till 2050 behöver utsläppen från byggsektorn minska, sa Finlands statsminister Sanna Marin under sitt anförande. Hon framhöll att för att klara den här omställningen krävs innovativa lösningar i byggsektorn där träbyggande kan bli en del av en grön cirkulär ekonomi. 

Ebba Busch talade under evenemanget om vikten av hållbart byggande och en ökad innovationskraft i omställningsarbetet. I sitt tal framhöll hon också den mångfunktionella roll som skogen kan spela i klimatomställningen. 

Skogsbruk är ett exempel, där vi vill uppmuntra EU att fullt ut beakta den roll som skogen spelar - både som energikälla, som en bas för hållbara produkter och som en ekonomisk motor. Men också som en kolsänka och en grund för biodiversitet, sa Ebba Busch i sitt anförande. 

Ebba Busch lyfte också den enskilda skogsägaren i sitt tal. Varje skog och skogsägare är unik, och denna mångfald i skogsbruket är enligt Ebba Busch en tillgång och en möjlighet. Därför passar inte ‘en storlek alla’, och lokala och regionala hänsyn måste beaktas. 

Träbyggandet i norr 

Träbyggandet har en lång tradition i norra Sverige och idag är bland annat Skellefteå en pionjär på området. Det nybyggda Sara Kulturhus är ett av världens högsta trähus, och i kommunen finns bland annat Träinnovationsklustret som samordnar aktörer inom träbyggande för teknikutveckling och innovation. 

Skellefteå kommun antog också redan 2014 en Träbyggnadsstrategi som i dagsläget håller på att uppdateras. Denna strategi ligger i linje med EU-kommissionens initiativ om Ett nytt europeiskt Bauhaus och kommunen har hittills deltagit i en utlysning. 

Se inspelningarna från konferensen Into The Woods här. 

Läs EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens anförande under presskonferensen här. 

Läs Ebba Buschs anförande under konferensen här. 

Läs Sanna Marins anförande under konferensen här. 

Läs mer om det nordiska Bauhaus-programmet här. 

Läs mer om Träinnovationsklustret här. 

Läs Skellefteå kommuns Träbyggnadsstrategi här. 

/Emil Olofsson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information