Möte mellan Europaforum Norra Sverige och Europaparlamentariker Erik Bergkvist om det transeuropeiska transportnätet och hållbar luftfart

Den 2 mars arrangerade North Sweden ett möte mellan Europaparlamentariker Erik Bergkvist och de politiska rapportörerna för infrastrukturfrågor inom nätverket för de fyra nordligaste regionerna Europaforum Norra Sverige (EFNS) för att diskutera EU-kommissionens förslag kring hållbar luftfart och revideringen av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Förhandlingarna kring förslagen pågår och det är viktigt för norra Sverige att föra fram sina synpunkter så att den slutliga överenskommelsen även värnar intressen i norr.

EU-kommissionen ser just nu över all relevant lagstiftning som rör EU:s förutsättningar för att nå målet om ett klimatneutralt Europa till 2050. Denna översyn omfattar också förordningen om det gemensamma transportnätet (TEN-T). Kommissionen presenterade sitt förslag på ny förordning i december 2021 och arbetet i ministerrådet (som representerar medlemsstaterna) och Europaparlamentet påbörjades i januari 2022. North Sweden har länge arbetat gentemot EU:s institutioner, framför allt EU-kommissionen, för att uppmärksamma norra Sveriges behov av tillförlitlig transportinfrastruktur samt vikten av att knyta samman Europas nordliga områden mot världen.

Europaparlamentariker Erik Bergkvist samordnar svar kring hållbar luftfart

Den 2 mars träffade två av de politiska rapportörerna för infrastrukturfrågor inom Europaforum Norra Sverige (EFNS), Britta Flinkfeldt och Erik Lövgren, Europaparlamentariker Erik Bergkvist, som är ledamot i Europaparlamentets transportutskott. Erik Bergkvist har en viktig roll som samordnare för S&D-gruppen kring EU-kommissionens förslag om hållbar luftfart, men även när det gäller revideringen av TEN-T-förordningen som i ett första skede förhandlas just i transportutskottet och där det finns möjlighet för alla ledamöter att föreslå justeringar.

Diskussion om hållbar luftfart med synpunkter från norra Sverige

Mötet inleddes med att Erik Bergkvist berättade om processen kring förslaget om hållbar luftfart och de möjligheter och utmaningar han ser i detta. Syftet med förslaget är att på ett konkurrensneutralt sätt öka användningen och tillgången på hållbara bränslen inom luftfarten. För leverantörer av flygbränsle ställs krav på att gradvis öka inblandningen av hållbara flygbränslen i fossilt jetbränsle från och med den 1 januari 2025 då den föreslagna miniminivån är 2 volymprocent hållbara flygbränslen. 2030 föreslås miniminivån vara 5 volymprocent. Med hållbara flygbränslen avses bränslen som kan blandas in i flygbränsle och som är syntetiska flygbränslen eller avancerade biodrivmedel. Detta definieras inom ramen för förnybarhetsdirektivet (RED). EFNS gav stöd för initiativet, men underströk vikten av att säkerställa att olika typer av skoglig biomassa även fortsatt klassas som hållbara inom RED som är ett förslag under revidering även det. EFNS påtalade även utmaningarna inom de skogliga frågorna över lag på EU-nivå där hållningen genomsyras av en skepsis gentemot skoglig bioekonomi överlag, i synnerhet när det gäller bioenergi.

EFNS vill se förändringar i TEN-T-kartorna

Vid mötet diskuterades även EU-kommissionens förslag till ny TEN-T-förordningen där North Sweden och EFNS gjort stora ansträngningar för att lyfta norra Sveriges möjligheter och utmaningar inför att förslaget skulle presenteras. Mycket i förslaget ser positivt ut men EFNS saknar fortfarande vissa justeringar av TEN-T-kartorna, vilket underströks vid mötet. Det handlar till exempel om urbana noder där vi, utöver Sundsvall och Umeå, vill se Luleå och Östersund utpekade och om prioritering av fler hamnar och terminaler för att möta den gröna omställningen som sker i norr. EFNS lyfte även vikten av att ge EU-kommissionen och de europeiska samordnarna för stomnätskorridorerna större möjligheter att följa upp genomförandet av TEN-T, till exempel genom att låta EU-kommissionen vara remissinstans in framtagandet av ny nationell transportplan.

Nästa steg i förhandlingarna

Förslagen förhandlas nu i Europaparlamentet och ministerrådet så det finns fortfarande stora möjligheter att få in ändringar. Det gäller således för norra Sverige att fortsatt vara på tårna så att den slutliga överenskommelsen även värnar intressen i våra nordliga regioner.

Läs EFNS senaste position om TEN-T här.

Foto: Socialdemokraterna

/Lotta Rönström

11 Mar 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information