Ny utlysning inom europeiska Bauhausinitiativet för små och medelstora kommuner

EU-kommissionen har presenterat en ny utlysning inom ramen för det nya europeiska Bauhaus (NEB) och uppmanar små och medelstora kommuner att skicka in projektförslag. Utlysningen riktar sig mot lokala transformativa projekt och deadline för att skicka in bidrag är den 23 maj kl. 17.00.

Det nya europeiska Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) är ett initiativ som kombinerar kultur med miljö vilket beskrivs som ett nödvändigt komplement till EU:s gröna giv. Målet med Bauhaus-initiativet är ett skapa en accelerator för gröna och digitala lösningar, ny teknik samt att främja innovativa lösningar gällande arkitektur och material. Särskilt fokus läggs på hållbara byggnadsmaterial så som trä där aktörer i norra Sverige har världsledande kapacitet. 

Ny utlysning inom NEB 

Den 30 mars lanserade EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) en utlysning för att implementera det nya europeiska Bauhaus. Utlysningen riktar sig till små och medelstora kommuner med under 100 000 medborgare som främjar NEB:s tre värdegrunder: hållbarhet, estetik och inkludering.  

Mer specifikt är det tjugo lokala anbud som kommer få tillgång till olika former av stöd från experter. Fokuset för utlysningen är projekt som gör framsteg inom ett eller flera av följande åtgärdsområden:  

  • Cirkulär och koldioxidneutral renovering av existerande byggnader och offentliga platser.  
  • Bevaring och transformering av kulturella arv. 
  • Anpassning och transformering av byggnader till bostäder med överkomliga priser. 
  • Pånyttfödelse av urbana och glesområden. 

Läs mer om utlysningen här. 

Läs North Swedens nyhet om det nya europeiska Bauhaus här.  

/Hanna Bergman 

06 Apr 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information