Öppet samråd om den europeiska akten för råvaror av avgörande betydelse

Den 14 september berättade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU-kommissionen kommer lansera en europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse, som ska stärka EU:s självförsörjning av viktiga råvaror och jordartsmetaller. Nu finns det ett öppet samråd för att samla in synpunkter om initiativet. Svara på samrådet senast 25 november.

I sitt linjetal den 14 september tillkännagav Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, att EU-kommissionen ska presentera en europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse (Critical Raw Materials Act). Syftet med denna akt, menar von der Leyen, är att trygga försörjningen av viktiga råvaror samt försäkra en hög social och hållbar standard genom hela leveranskedjan. EU-kommissionen menar även att akten kan erbjuda en förståelse över vilka råvaror som kan anses vara särskilt strategiska samt möjliggöra skapandet av ett nätverk för europeiska aktörer som arbetar med råvaror.  

För att samla in synpunkter kring en europeisk akt för råvaror av avgörande betydelse har EU-kommissionen nu ett öppet samråd om detta initiativ, som ska rikta sig till att förstärka EU:s övervakningskapacitet, värdekedja och EU:s externa politik för råvaror av avgörande betydelse. Samrådet riktar sig till alla aktörer och intressenter inom råvarufrågor och det är ett bra tillfälle att nå fram med synpunkter på vad som kan tänkas vara viktigt för EU-kommissionen att ta hänsyn till i utvecklandet av initiativet. Svara på samrådet innan den 25 november. 

Läs mer och svara på samrådet innan 25 november här.

Läs mer om den europeiska akten om råvaror av avgörande betydelse här.

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information